బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఆనందమే లేదా?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆనందమే లేదా?


        ఆనందమే లేదా
               లోకమున
        నానందమే లేదా?
        ప్రకృతి యందముల
        పరికించుటలో ||ఆనంద||

        ఇంపగు నీ సెల
        యేటి గానమున ||ఆనంద||

        కూ కూ యను నీ
        కోయిలపాటల ||ఆనంద||

        వీనులవిందౌ
        పిట్టలబాసల ||ఆనంద||

        పూవులు దాల్చు న
        పూర్వపు శోభల ||ఆనంద||

        చిగురుటాకుల
        న్నగు వసంతమున ||ఆనంద||

        అరుణములౌ సాం
        ధ్యారాగంబుల ||ఆనంద||

మై మఱపించెడు
మలయవాయువుల ||ఆనంద||

పాఱెడు మబ్బుల
పందెపు పరుగుల ||ఆనంద||

మొగిలు కన్నియల
ముద్దు మోములను ||ఆనంద||

చక్కదనంబుల
చందమామ గన ||ఆనంద||

మిన్నున చుక్కల
మిన్కు మిన్కులను ||ఆనంద||

చలువ వెన్నెలల
సయ్యాటలలో ||ఆనంద||

అలరుందేనియ
లాని పాడుటలొ ||ఆనంద||

తీయనిపండ్లను
దిని యాడుటలో ||ఆనంద||

కీచురాయివెత
కీయని పాడగ ||ఆనంద||

నిశీథముల గను
నిశ్శబ్దములో ||ఆనంద||

చోద్యపు లోకము
చూపు నిద్రలో ||ఆనంద||

పులుగుల మేల్కొలు
పులు విని లేవగ ||ఆనంద||

ప్రభాతవాయువ
బరవశ మొందగ ||ఆనంద||

దేదీప్యంబుగ
తేజరిల్ల మిను ||ఆనంద||

బాలభాను డం
బరమున వెల్గగ ||ఆనంద||

లోచనంబులకు
లోకము గన్పడ ||ఆనంద||

ఆదర్శములా
కాశము నంటగ ||ఆనంద||

పొంగెడు నాసలు
పురికొల్పగ మది ||ఆనంద||

        భగవంతుని కడు
        భక్తి బాడగను
             ఆనందమే లేదా
                  లోకమున
             నానందమే లేదా?


ఎది కావలెనే?

        ఇది సంపెగ పూ
        విది మల్లెపూవు
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !
    
        ఇది మామిడిపం
        డిది జామపండు
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !
        
        ఇది ద్రాక్షరస
        మిది పూవుదేనె
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !