బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/సముద్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిట్టి నాచెక్కిళ్ళు చేతితో నిమిరీ
తియ్యగా ప్రేమమ్ము దెల్పేటివేళా
చిరునవ్వు నవ్వేటి చంద్రుణ్ణి గాంచీ
స్వర్గ మింకేటికని పలువరించేను!

సముద్రము

ఎంత లోతుంటుందొ
యీ సముద్రము చిట్టి!
అంతులేనేలేద
నంటారు కాదా!

ఈ సముద్రము దరిని
నీ అగాధపు హృదయ
మది యేమొ, చిట్టి, నా
కట్టె తలపొచ్చింది

బ్రహ్మాండమైన నీ
ప్రణయాబ్ధిలో బడే
పిల్లకాలవను నా
ప్రేమ లెఖ్ఖా జమా! ఎంత ||