బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/రాజూ రాణి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజూ రాణి

            రాజులలో రాజు నేను
                  రాణులలో రాణి వీవు
                  రాకుమారు డెపుడు కల్గునే
                         నాచిట్టి మనకు ?
                  లోక మెపుడు సంతసించునే ?

             కవులకు కవిరాజును నా
             కావ్యజగద్రాణి వీవు
             కావ్యకన్య యెపుడు కల్గునే
                   నాచిట్టి మనకు ?
             దివ్యపదవి యెపుడు కల్గునే ?

             నాపాలిటి లక్ష్మి వీవు
             నీపాలిటి విష్ణువు నే
             నవమన్మథు డెపుడు కల్గునే
                    నాచిట్టి మనకు ?
             భవమోచన మెపుడు కల్గునే ?