బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/శాస్తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

           ప్రళయాం తాభీలనభో
           దళన ఫెళఫెళా రవముల
           జలిపిడుగా ! గర్జింపకు
           నిలిచి నాదుమనవి వినుము !
                   ------

దోపిడి

            కత్తి బెట్టీ పొడిచినావోయ్ దేవా !
            గాయ మింకా మానలేదోయ్ దేవా !
            నిలువూన యిల్లు దోచేశావ్ దేవా !
            వెలలేనిమణిని కాజేశావ్ దేవా !
           అమృతపాత్రము దొంగిలించావ్ దేవా !
           అందులో విషము తారించావ్ దేవా !
                           ----

శాస్తి

             ఏనాడు నాటితినొ
                 యీ వలపుమాను ?
             చిట్టి ! లతలా నన్ను
                 చుట్టుకున్నావు !

             వెనకజన్మలో యేమి
                  పెట్టి పుట్టితిమొ ?
             బంగారుపండంటి
                  పసిబాల కలిగె !
             పెట్టి యెవరిని యేమి
                 తిట్టుకున్నామొ?
             ఇచ్చిన్న దైవమూ
                 మర్చిపోడాయె !
                      --

నిర్వాణసుఖము

             నామంగళప్రదా ! నా చిన్నతల్లి !
             మరువలేదే నిన్ను మాకన్నతల్లి !
             ఉదయాన సూర్యు డీ సదనకాంతులలో
             బంగారు నీమేనిచాయలే గందు !

             మల మలా మాడ్చేటి మధ్యాహ్న వేళా
             గల గలా గలమని క్రింద్ రలేటి