బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/పితృస్మృతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

                ఆ తీగె యీ తీగె
                అడివి పొదరింటిలో
                అల్లుకున్నట్లు మన
                మైక్య మౌదామె?

          ఆ వాగు యీ వాగు
          అడ్డాలకోనలో
          యేకమైనట్లు మన
          మైక్య మౌదామె?

                 ఆ మాట యీ మాట
                 అర్థాంతరములోన
                 వాక్యమైనట్లు మన
                 మైక్య మౌదామె?

_________________

పితృస్మృతి

             <>తల్లియును దండ్రియును గూడ తానె యౌచు
              ప్రాణములకన్న నెక్కుడు ప్రాణముగను
              నన్ను గాచి పెంచిన నాదు కన్న తండ్రి
              యాత్మకు నొసంగు శాంతి నాత్మైకనాథ!

స్వాగతము

(మా మంగళప్రద జన్మకథ)

                 అమ్మా! ఓ లోకమాత
                 కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము|| అమ్మా||

                ఎల్ల జగమ్ముల నేలెడు
                తల్లి మా యింట చిట్టి
                పిల్లవుగా జన్మింపగ
                నుల్లమునన్ గోరి వచ్చి
                           తమ్మా ఓ లోకమాత!
                           కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము.
                సకల చరాచర ప్రపం
                చము లెల్ల జరించి వచ్చి
                తల్లి! దయను నేటికి నా
                యిల్లి పావనమ్ము జేసి
                            తమ్మా! ఓ లోకమాత!
                            కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము.
                నా తపమ్ము ఫలియించెను
                నా జన్మము ధన్య మయ్యె