బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/స్వాగతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్వాగతము

(మా మంగళప్రద జన్మకథ)

                 అమ్మా! ఓ లోకమాత
                 కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము|| అమ్మా||

                ఎల్ల జగమ్ముల నేలెడు
                తల్లి మా యింట చిట్టి
                పిల్లవుగా జన్మింపగ
                నుల్లమునన్ గోరి వచ్చి
                           తమ్మా ఓ లోకమాత!
                           కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము.
                సకల చరాచర ప్రపం
                చము లెల్ల జరించి వచ్చి
                తల్లి! దయను నేటికి నా
                యిల్లి పావనమ్ము జేసి
                            తమ్మా! ఓ లోకమాత!
                            కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము.
                నా తపమ్ము ఫలియించెను
                నా జన్మము ధన్య మయ్యె

 
           నో తల్లీ! నేటికి నీ
            వుదయ మౌట నా యింటను
                        నమ్మా! ఓ లోకమాత!
                        కొమ్మా నా స్వాగతమ్ము.

_______________


కడుపు తీపి

              ఆకసమ్ము చిల్లి పడ్డ
              యట్లు వర్ష మేకధార
              కుండపోత బోసి కొట్టి
              కుమ్మరించి దిమ్మరించె

              క్రూరపు నీకాళరాత్రి
              ఘోరమైన రుద్రభూమి
              దల్లీ! నా మ్ంగళప్ర
              దా! తడియుచు వడకుచుంటె?

              ప్రణయసామ్రాజ్యపట్ట
              భద్రుడవై నిద్రాళుల