బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఐక్య మౌదామె?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

            మురవగా బోకు కిందుమీ దెరగకుండ
             నత్తగుల్లలొ? మంచి రత్నాలొ యేమొ?

             ఈకికారణ్యమధ్యాన నిచట నచట
             దిరిగి యేవేవొ వేళ్లేవొ తీగ లిన్ని
             మోపులకు దెచ్చినా నని మోజుపడకు
             చచ్చుతీగెలొ? జీవనౌషధులొ యేమొ?

             ఈ మహాతిరణాలలో నీడనాడ
             నెఱుక లేని మనుష్యులపరిచయమ్ము
             లబ్బెగా యంచు నుబ్బి తబ్బిబ్బు లవకు
             శత్రులో? ప్రాణ మిచ్చేటి మిత్రు లేమొ?

_________________

ఐక్య మౌదామె?

               ఆమబ్బు యీ మబ్బు
               ఆకాశ మధ్యాన
               అద్దుకున్నట్లు మన
               మైక్య మౌదామె?

                ఆ తీగె యీ తీగె
                అడివి పొదరింటిలో
                అల్లుకున్నట్లు మన
                మైక్య మౌదామె?

          ఆ వాగు యీ వాగు
          అడ్డాలకోనలో
          యేకమైనట్లు మన
          మైక్య మౌదామె?

                 ఆ మాట యీ మాట
                 అర్థాంతరములోన
                 వాక్యమైనట్లు మన
                 మైక్య మౌదామె?

_________________

పితృస్మృతి

             <>తల్లియును దండ్రియును గూడ తానె యౌచు
              ప్రాణములకన్న నెక్కుడు ప్రాణముగను
              నన్ను గాచి పెంచిన నాదు కన్న తండ్రి
              యాత్మకు నొసంగు శాంతి నాత్మైకనాథ!