బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/పాటకుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అన్ని యాశలు వ్యర్థమ్ము లయ్యె తండ్రి?
    నీవు దక్క నాకింక దిక్కెవరు లేరు,
    నీ దయారమ్యరూపము నింక మరుగు
    పరుపబోకుము భక్తుని కరుణ గనుము.

పాటకుడు

వీణె చేజారి పడిపోవు, వ్రేళ్ళు శ్రుతుల
నింపుగా మీటి రాగ మొప్పింపకుండె,
గొంతు బొంగురువోయెడు, నెంత చించు
కొంచు బాడిన నీవు గాన్పించవేమి?
హాయిలో మున్గి మాయమై పోయినావొ?
పరవశత జెంది భక్తుని మరచినావొ?
దేవ, నా కింక నెపుడు నీ దివ్యదర్శ
నమ్ము నిచ్చెదు? నా పాట కంత మెపుడు?