బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/నా స్థితి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా స్థితి


వెన్నెల రాత్రిళ్ళు వేగించలేక
చుక్కల సొబగుల్లు చూడగాలేక
తలవాల్చి నాస్థితి దలచి కుంగేను
కుళ్ళి కుళ్ళి లోన కుమిలి పోయేను!
    రాజులలో కవిరాజునౌ నేను
    పాడుగుహలో నేడు పారాడనాయె
    కోకిలలందును పుంస్కోకిలము నేను
    గొంతునొక్కుకు మూల కూరుచోనాయె!
అమృతహస్తా, చిల్కు మమృతబిందొకటి
గొంతెండిపోయిన కోకిలనోట!
కొయ్యబారిన మేన కోరిక లీన
రిక్క పెట్టవె కాస్త చక్కిలిగింత.