బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/తాజ్ మహల్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తాజ్ మహల్


మామిడిచెట్టును అల్లుకొన్నదీ
మాధవీ లతొకటీ
యేమా రెండింటి ప్రేమసంపదా
యింతింతనలేమూ
చూడలేక పాపిష్టి తుపానూ
ఊడబీకె లతనూ
మోడయిపోయీ మామిడిచెట్టూ
మొగము వేలవేసీ
ముచ్చటైన ఆకులు కాయలనే
వెచ్చని కన్నీళ్ళోడ్చీ
పచ్చనాకులా బొమ్మరింటిలో
పండొక్కటి రాల్చీ
మామిడిచెట్టూ మాధవిలతతో
మాయలో గలసింది
కామితమిచ్చే మామిడిపండూ
కవులకు మిగిలింది!