బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/చెవిటి మల్లయ్య పెళ్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చెవిటి మల్లయ్య పెళ్లి

(శ్రీశైలయాత్ర)

   హృదయమా! సంద్రమునకన్న పది పదింత
      లతివిశాలపు కమ్మ! దేవాధిదేవు
      డగు మహాదేవు కరుణామృతంపు వాహి
      నులను నీలోన కలుపుకోవలెను కాదె !

   ఇది మహాదేవు సామ్రాజ్య మిచట నీకు
      నీతిబాధల భయ మించుకేని లేదు
      సకల శుభములు నొదవు నిస్సంశయమ్ము
      శివునిపే రశుభాలకు చెంపపెట్టు !

   పవను డనుకూలుడౌ దప్పి వాపికొనగ
      కొండవాగులలో నీరు గ్రోలి తమిని
      ఇటు నటులు జూడకే కాలు దిటముగాను
      మెట్లపై నూని పై కెక్కు మృదులగాత్రి !

   హరహరా, శంకరా, మల్లికార్జునుండ !
      ౘదుకో, చెవిటి మల్లయ్య ౘదుకొమ్మ
      టంచు నుత్సాహమున పైకి నరుగుచుండ్రి
      తోడి యాత్రికు లరుగోనె తోయజాక్షి !

   మూట నెత్తినబెట్టుకా మూడుకాళ్ళ
      ముసలిదే కర్ర బుచ్చుకు మోహరించి
      యెక్కు చుండగ చెప్పెడి దేమికలదు?
      పడుచు దంపతులము భయంపడగ దగునె?

   పూలపాన్పులు బరచిన నేలనైన
      కాలు బెట్టినతోడనే కందిపోవు
      నవ్యనవనీతగాత్రి నీ భవ్యమైన
      భక్తియే ఊతగాగొని పైకి జనుమ !

   పెళ్లి వేడుక జూచిపో బిలిచె నన్ను
      చెవిటి మల్లయ్య, మాదె పై చేయి సుమ్ము
      పెళ్లి కూతురు భ్రమరాంబ పిలిచె నంచు
      పెంకితన మేలనే ఆడపెళ్లి దాన !

   ఈ మహాగహనాంతర సీమలోన
      నీవు శ్రీగిరి భ్రమరాంబ, వేను మల్లి
      కార్జునుడ, యాత్రికుల్ ప్రమథాదు లనుచు
      సరస మాడుకొనుచు పైకి జనుద మబల !