బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/నా కవిత్వ ధాటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా కవిత్వ ధాటి

         నన్నెవ్వ రాపలే రీవేళా
         నాధాటి కోపలే రీవేళా !
              నోటపలికేదంత
              పాటగా మోగేను
              కోటివరహా కెత్తు
              కెత్తుగా తూగేను ||నన్నెవ్వ||

         గుండు ఠాఠామంటు
         కొట్టినట్టుగ నేటి
         పండితులు ఠా రెత్తి
         పరుగుచ్చుకోవాలి ||నన్నెవ్వ||

              పట్టుపట్టితినంటె
              వాగీశుడే వచ్చి
              దాసోహమని పాట
              వ్రాసి వల్లించాలి!

         నన్నెవ్వ రాపలే రీవేళా
         నాధాటి కోపలే రీవేళా !