బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/చాకలోళ్ల గొప్ప

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

"చాకలోళ్ల గొప్ప"

ఎల్లా గెక్కూవా, ఇం
    కెల్లా గెక్కూవా?
సదువూకున్నా బ్యామ్మర్లంతా
సాకలవోళ్ళా రాముడికంటె
    ఎల్లా గెక్కూవా?

పండాగనకా పబ్బామనకా
వండనిబువ్వా వడకనిబట్టా
సక్కదనాలా సాకలపుల్లీ
కెక్కడమడితే అక్కడ దొరుకు
    ద్దెల్లా గెక్కూవా?

పిల్లాపెళ్ళీ చేసిన్నాడూ
పెద్దాకాపూ డబ్బూలిత్తే
కల్లూనీలూ తాగీనన్నీ
కొల్లాగానూ దొరుకూతాయీ
    ఎల్లా గెక్కూవా?

చలవామడతా మొలకూ గట్టీ
జలతార్‌రుమ్మాల్‌ తలకూ జుట్టీ

యీదులయెంబడి వూరేగింపుతో
ఇలాయి లట్టే రాముడుకంటే
    ఎల్లా గెక్కూవా?

జగతీలోపల కులాల్లోకీ
సాకలవోళ్ళా కులమే గొప్పా,
సాకలవోళ్ళా కులానికల్లా
సక్కనిపుల్లీ రాముడె గొప్పా
    ఎల్లా గెక్కూవా, ఇం
    కెల్లా గెక్కూవా?

మజా!

ఎల్లొద్దామా పుల్లీ ఎల్లొద్దామా
కల్లు దుకానాని కెల్లొద్దామా పుల్లీ ||
కల్లూ తాగీనోళ్ళు
కైలాస మెల్తారంట
సారా తాగినోళ్ళు
సర్గ మెల్తారంట! || ఎల్లొద్దామా ||