బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/గుర్తులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వదనమ్మును గాంచి భక్తి
ప్రణమిల్లుటకుం దగనా? దాసిగా ||

నిన్ను జూచి మదిని ప్రేమ
నిలుపుటకైనను దగనా? దాసిగా ||

నా నాథుడ వీవె యనుచు
నమ్ముటకైనను దగనా? దాసిగా ||

ఒరు లెవ్వరు జూడకుండ
నొక్క ముద్దుగొన దగనా? దాసిగా ||

పరవశమున నీ ప్రేమము
పాడుటకైనను దగనా?
     దాసిగా నుంటకైన
     తగనా ప్రాణేశ, దేవ? దాసిగా ||

గుర్తులు

"అతడే నా నాథు డంచు
అతివ! యె ట్లెఱింగితివే?"

    "ఎందరిలో నున్నను తా
    నీ మోమే గాంచుచుండు

సుందరాంగు లెంద రున్న
    చూడ డించుకేని వారి
        నతడే నీ నాథు డంచు
        నతివ నే నెఱింగితినే!"

"అంతమాత్ర నెట్టులందు
వతడే నా నాథుడంచు?"

    "చెలియ! నిన్న నీవు ముద్దు
    చేతులతో గూర్చినట్టి
    కలువపూలదండ యతని
    కంఠసీమ నలర గంటి

        నతడే నీ నాథు డంచు
        నతివ! తెలియ జాలనటే?"

పాడుసిగ్గు

దేవ! నా కనులముందు
తేజరిల్లు మెప్పటట్లు దేవ! నా ||
ప్రణయపూర్ణ హృదయుడవై
భాసమాన దేహుడవై