బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కాలగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

        ప్రణయసౌఖ్యమును
        పాడుజేయు నీ
        పంపక మేటికి దేవా ? ||పానక||


కాలగతి

     ద్రత్నము హారమ్మున వ్రేలకె
        సంద్రమ్మడుగున నణగునె యకటా ?

        మేలిపూవు చెలిజడలో నలరక
        గాలిని విచ్చుచు తావి వీడునే ?

        అడవిం గాసిన వెన్నెల యట్టుల
        పడతీ ! నీ యందమ్ము వృథయౌనే ?

        బూదింబోసిన పన్నీరట్టుల
        పొలతీ ! నీ సరసత వమ్మౌనే ?