బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కాంచితి! కాంచితి!

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కాంచితి! కాంచితి!

        కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
            కన్నులార నేడు
        కళ్యాణభాగ్య భాసమానయౌ
        కాంతరూపమున కన్నుల బడియెన్‌
        పడతీ! పిల్లలు కలరా నీకని
             అడిగితి నేదయతోన్,
        పాపులయ్యు పశ్చాత్తాపము బడు
        ప్రణయినీజనులె నాబిడ్డ లనెన్‌ !
        మెలతా ! జగతిని నీకెవ్వరైన
             మిత్రులు గలరా యంటిన్‌,
        మిత్రు లౌదు రనె ప్రపంచమందు ప
        విత్రవర్తనము గలవా రెల్లన్‌
        అతివా ! నీ ప్రాణనాథు డెవ డని
             యంటి నిలువలేక,
        ఆడుదానివలె హృదయము కానుక
        యర్పించినతడె నా నాథు డనెన్‌
        కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
            కన్నులార నేడు.