బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కయ్యాల విందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కయ్యాల విందు

       గయ్యాళి పెళ్లాన్ని
              కట్టుకుంటేను
       కయ్యాల కెన్నటికి
              కరువు లేదండీ!

       కయ్యాలతో మేడ కట్టించుతాము,
       వియ్యాలవారి కది విడిది కిస్తాము!

       కయ్యాలతో వంట
       కాలు వండేము,
       బంతులలో కవే
       వడ్డించుతాము!

       కయ్యాలె అల్లుడికి
       కట్నమిస్తాము!

       చుట్టపాతల కవే
       చుట్టపెడతాము!