బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఎది కావలెనే?

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

        భగవంతుని కడు
        భక్తి బాడగను
             ఆనందమే లేదా
                  లోకమున
             నానందమే లేదా?


ఎది కావలెనే?

        ఇది సంపెగ పూ
        విది మల్లెపూవు
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !
    
        ఇది మామిడిపం
        డిది జామపండు
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !
        
        ఇది ద్రాక్షరస
        మిది పూవుదేనె
        ఎది కావలెనే?
              చెలియా !

        ఇది వైడూర్యం
        బిది మేలి కెంపు
        ఎది కావలెనే !
             చెలియా ?

        ఇది కృష్ణుప్రేమ
        మిది మిత్రుప్రణయ
        మెది కావలెనే !
             చెలియా ?


కవి జీవితము


        కవి యని కీర్తిని
        గాంచుట కన్నను
        ఘన మే మున్నది
               జగతిన్‌ ?

        కష్ట సుఖమ్ముల
        చవి జూచుటకన్న
        మృష్టాన్నం బెటు
               రుచిరా ?