బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ఊరేగింపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఊరేగింపు

(దాసు మరణమును గూర్చినది)

ఊరేగు [1]మన్మథా ఊరేగవోయ్‌
పెండ్లి కొడుకూలాగు పల్లకీలో యెక్కి ||ఊరేగు||

వాసంతికాదేవి వన్నె తరిగున్నాది
కీర్తికాంతల్లదిగొ కీగన్ను గీటేని ||ఊరేగు||

కిన్నరులు ఖేచరులు కింపురుషు లంతాను
బాజాలు వాయిస్తు పల్లకితొ వచ్చేరు ||ఊరేగు||

వేదాంతివీ నీకు లేదూ రేపటిచింత
నేడే శుభలగ్నమ్ము వేడుక చూడొచ్చినాము
     ఊరేగు మన్మథా ఊరేగవోయ్‌
     పెళ్ళికొడుకూలాగు పల్లకీలో యెక్కి ||ఊరేగు||

  1. (చిత్తరంజనుడన్నను, మన్మథుడన్నను ఇంచుమిం చొకటే)