ప్రజ్ఞా ప్రభాకరము/జననాదికము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జననాదికము

సర్వజిన్మాఘ బహుళై కాదశీ మంగళవారమున ఉదయాది 19 గడియలకు జ్యేష్టా చతుర్ధ చరణమున - క్రీ. 1888ఫిబ్రవరి 7 తేదిని-కృష్ణాతీరమున పెదకళ్ళేపల్లి గ్రామమున నేను జన్మించితిని. నా జాతకచక్రము జన్మకాల ఘటి కాది వివేచనలో నా బాల్యమున మా నాయనగారు వ్రాసి యుంచినది కలదు గాని- నేను దని నెల్ల నిందుదాహరింప వల దనుకొంటిని. జ్యోస్యులకు దాని పరిశీలనపు టలజడి వల దని నా కోరిక.

మా యూరు పూర్వము వేదశాస్త్రాది విద్యావిదులగు విప్రులతో సర్వ వర్ణ ములవారితో విలసిల్లినది. నా పసితనము నాఁటికిఁ గూడ వేద శౌత సాహిత్య విశారదు లనేకులు మా గ్రామమం దుండిరి. శ్రీవత్స గోత్రులగు వెలనాటి వైదిక బ్రాహ్మణుల వంశము నాది. శేషమ్మ మా తల్లి గారి పేరు. సుందర శాస్త్రి మా తండ్రిగారి పేరు. ఆ పుణ్యదంపతులకు నలువురు పుత్రులు, నలువురు కుమారైలును కలిగిరి. నేఁ టికిని సోదరలము న్ల్వురము సుఖముగా నున్నాము. నాకు అక్కగారు అన్నగారు నిద్దఱగ్రాజులు. తర్వాతివా రవరజులు. మా తల్లి పరమసాధ్వి.

మా తండ్రిగారు కొంత కొంతగా స్మార్త వైదిక జ్యౌతిష శిల్ప సంస్క్రుత సాహిత్యముల నేర్చిన వారు. ఆంధ్ర మున మంచి సాహిత్యమును కొంచెము కవితా పరిజ్ఞానమును గలవారు. వైద్య విద్యా విశారదులు. పారంపర్యముగా పురోహితత జీవిక యయినను మా తండ్రిగారు ప్రధానజీవిక వైద్యముగా వర్దిల్లిరి. మా తల్లిదండ్రులు పరస్పరము ప్రేమ మయులు. వివాహమయిన తర్వాత వారెన్నడు భిన్నస్ధలము లలో నెక్కువ నాళ్లు వసించి యెఱుగరట!

దంపతులు గాఢనుర క్తులగుచో, సత్సంకల్పులగుచో, రసభావానందమయు లగుచో తత్సంతానము చిరంజీవి త్వాది గుణగణ్యమై వెలయఁగల దని ఇటీవలి నా గట్టి యెఱుక. ఇందు కెన్నో తార్కాణ లెఱుగుదును.

మా తల్లిదండ్రుల ప్రగాఢనురాగము తత్సంతాన మగు మా కింత దాఁక క్షేమారోగ్యదికము ప్రసాదించిన దని నా విశ్వాసము. మా తండ్రిగా రెనుబదిమూఁడెండ్లు నిరామయ దీర్ఘ జీవితము గడిపిరి. వారి తండ్రిగారును నెనుబదిమూఁ డెండ్లు జివించిరి. మా తాతగా రవసాన కాలమున కుమారుని బిలిచి "నాయమా! నీవును నావలె నెనుబదిమూఁడెండ్లు జీవించగల" వని మా తండ్రిగారి నాశిర్వదమును రట! పలుమారులు మా నాయనగా రీ యాశీర్వదమును జెప్పుకొను చుండెడి వారు. వారి యాశీర్వదము మా తండ్రి గారి యెడ ఫలించి నది! మా తలిదండ్రు సంపన్నులు కారు గాని సంపన్నుల కంటె సుఖముగా జీవిక గడపిన వారు. పుత్రుపౌత్రాదులతో మా యూర మాయిల్లు దోసతోటవలె నుండెడిది. మా యింట మా నాయనగారు నూఱింటి దాక జన్మోత్సవములు వారి కాలమున జరపినట్లు లెక్కించుచుండెడి వారు.