పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/వామనుడు గర్భస్తు డగుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వామనుడుగర్భస్తుడగుట

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-489-క.)[మార్చు]

లింతు దివము సురలనుఁ
బా లింతు మహేంద్రయువతి భాగ్యశ్రీలం
దూ లింతు దానవుల ని
ర్మూ లింతు రిపుప్రియాంగముల భూషణముల్.

(తెభా-8-490-వ.)[మార్చు]

అని యిట్లు భక్తజనపరతంత్రుండగు పురాణపురుషుం డానతిచ్చి తిరోహితుడయ్యె; అ య్యదితియుఁ గృతకృత్య యై సంతోషంబునఁ దన మనోవల్లభుండగు కశ్యపు నాశ్రయించి సేవించుచుండె; అంత నొక్క దివసంబున.

(తెభా-8-491-ఆ.)[మార్చు]

న సమాధినుండి శ్యపుఁ డచ్యుతు
నంశ మాత్మనొలయ దితి యందుఁ
నదు వీర్య మధికరము సేర్చెను గాలి
శిఖిని దారువందుఁజేర్చినట్లు.

(తెభా-8-492-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు కశ్యప చిరతర తపస్సంభృత వీర్యప్రతిష్ఠిత గర్భయై సురల తల్లి యుల్లంబున నుల్లసిల్లుచు నుండె; నంత.

(తెభా-8-493-క.)[మార్చు]

చలనై పిదపిదనై
లంబై కరుడు గట్టి ళనాళముతోఁ
యేర్పడి గర్భంబై
నె మసలం జీరచిక్కె నెలఁతకు నధిపా!

(తెభా-8-494-క.)[మార్చు]

నె తకుఁ జూలై నెల రె
న్నె లై మఱి మూఁడు నాల్గు నెలలై వరుసన్
నె లంతకంత కెక్కఁగ
నె లును డగ్గఱియె నసుర నిర్మూలతకున్.

(తెభా-8-495-క.)[మార్చు]

హితతర మేఘమాలా
పి హితాయుత చండభాను బింబప్రభతో
వి హితాంగంబులఁ గశ్యపు
గృ హిణీగర్భమున శిశువుఁ గ్రీడించె నృపా!

(తెభా-8-496-క.)[మార్చు]

కడుపున నొక యిరువునఁ
రుహగర్భాండభాండ నధిచయంబుల్
గొ కొని జగములు నిడుకొని
నుగతిఁ గడు నడఁగి మడిఁగి నరెన్ బెడఁగై.

(తెభా-8-497-వ.)[మార్చు]

అంత న క్కాంతాతిలకంబు క్రమక్రమంబున.

(తెభా-8-498-మ.)[మార్చు]

ని లిపెన్ ఱెప్పల బృందిమన్, విశదిమన్ నేత్రంబులం, జూచుకం
బు నాకాళిమ, మేఖలం ద్రఢిమ, నెమ్మోమారఁగాఁ బాండిమన్
లిమిం జన్నుల, శ్రోణిపాళిగరిమన్, ధ్యంబునన్ బృంహిమ
న్ల లితాత్మన్ లఘిమన్, మహామహిమ మేనన్ గర్భదుర్వారమై.

(తెభా-8-499-క.)[మార్చు]

పె ట్టుదురు నుదుట భూతిని
బొ ట్టిడుదురు మేఁన బట్టుఁ బుట్టపుదోయిం
బె ట్టుదురు వేల్పు లమ్మకుఁ
ట్టుదురు సురక్ష పడఁతిర్భంబునకున్.

(తెభా-8-500-వ.)[మార్చు]

ఇవ్విధంబున

(తెభా-8-501-తే.)[మార్చు]

విశ్వగర్భుఁడు దన గర్భ వివరమందు
బూటపూటకుఁ బూర్ణుఁడై పొటకరింప
వ్రేఁక జూలాలితనమున వేల్పుఁ బెద్ద
పొలఁతి కంతట నీళ్ళాడు ప్రొద్దులయ్యె.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 15:44, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)