పుట:Yogasanamulu.djvu/146

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

యోగాసనములు

145


166.శవాసనము

రెండు కాళ్ళను ముందుకు చాచి చేతులను శరీరమునకు రెండు ప్రక్కల యందు వుంచి వీపుమీద పండు కొనవలయును. అవయములన్నియు వదులుగా వుంచ వలయును శ్వాస వేగము తగ్గించ వలయును.

ఉపయోగములు

శరీరము యెక్క వునికిని కొంత సేపు మరచి వుండ వలయును. అందు వలన మనస్సు శరీరము పూర్తిగా విశ్రాంతి పొంది తిరిగి ఎక్కువ శక్తి వంత మగును. ఇందు సాధకుడు మృతుని వలె చైతన్యమును వీడి యుండుట చేత మృతాసనమని, శవాసనమని అనిరి.

107.జేష్టికాసనము

ఇదియు ఒక విధమయిన శవాసనమే. శవాసనమునకు వాలె వెలికిల వీపు నీల మీద వుండు నట్లు కాళ్ళు రెండును చేర్చి నిలువుగా నేల మీద వుంచి కీళ్లు కండరములు సదలించి వుంచ వల్లెను. శవాసనమునకు చేతులు రెండు శరీరమునకు ఇరు ప్రక్కల నుండును. కాని ఈ ఆసనమున చేతులు రెండు తలకు ఇరుప్రక్కల పైకి నేల మీద వుంచ వలయును.

ఉపయోగములు
శవాసనము వలెనే.