పుట:VrukshaSastramu.djvu/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


పుష్పకోశము:- రక్షక పత్రములు 5. నిడివి చౌకపాకారము నీచము.

దళవలయము:- అయిదు ఆకర్షణపత్రములు. బల్లెపాకారము. రక్షక పత్రముల కంటె రెట్టింపు పొడగుండును. వీని మీద నెర్రని చారలు గలవు.

కింజల్కములు:- అయిదు. ఒక పళ్ళెరము మీద నున్నవి. వీనిలో నొకటి యెక్కువ పొడుగగ నున్నది. దీనికే పుప్పొడి తిత్తి గలదు. మిగిలినవి గొడ్డు కింజల్కములు.

అండకోశము:- అండాశయము, ఉచ్చము, ఒక గది. కీలము ఒకటి. ఇది అండాశయము యొక్క యొక ప్రక్కనుండి వచ్చు చున్నది. కీలాగ్రము కొంచెము వంగి యుండును. ఫలములో పెంకు కాయ.

పురుషపుష్పము:- ఇందు అండ కోశము లేదు. ఉన్నను గొడ్డయి యున్నది.

ఈ కుటుంబపు చెట్ల యందు గొంచెము జిగురుగానుండు రసము గలదు. ఆకులు ఒంటరి చేరిక. కణుపు పుచ్చము లుండవు. సాధారణముగ నన్నియు లఘు పత్రములు. ఇవి బిరుసుగా నుండును. పువ్వులు చిన్నవి. సరాళము. ఏక లింగ పుష్పములు. మిధున పుష్పములు గలవు. అండాశయము చుట్టును గ్రంధి కణములు గల పళ్ళెరము గలదు. దీని చుట్టును ఆకర్షణపత్రములన్ని కింజల్కము లుండును. ఫలము సాధరణముగ లోపెంకు కాయ.