పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మలయానిలుఁడు


సీ. [1]లలనాజనాపాంగవలనావసదనంగ
           తులనాభికాభంగదోఃప్రసంగ
    మలయానిలవిలోలదళసాసవరసాల
           ఫలసాదరశుకాలపనవిశాల
    మలినీగరుదనీకమలినీకృతధునీ క
           మలినీసుఖిత కోకకులవధూ క
    మతికాంతసలతాంతలతికాంతరనితాంత
           రతికాంతరణతాంతసుతనుకాంత

తే. మకృతకామోదకురవకావికలవకుల
    ముకులసకలవనాంతప్రమోదచలిత
    కలితకలకంఠకుల కంఠకాకలీవి
    భాసురము వొల్చు మధుమాసవాసరములు”

ఋతుచక్రభ్రమణమునఁ గిమ్మిరితకాంతులతో ననుగమించుచున్న చైత్రమాస
వాసరముల నొకమహాకవి యాంధ్రప్రబంధవనీవీథులకు సంగీత కళారహస్యనిధియై
యాహ్వానించినాఁడు. విచ్చేసి యయ్యవి మనోహారులై తమ సమ్మోహన శక్తితో
సమస్తచరాచరప్రకృతిని బులకింపఁ జేయుచు స్తుతిపాత్రము లగుచున్నవి.

'కాలః కరోతు కార్యాణి' యను ప్రాచీనార్యోక్తిపైఁ బరమాదరము గలవాఁడు.

సీ. [2]కించిదుషఃపూర్వకించిదతఃపర
            ప్రాలేయబిందుసంపాతవశత
    మధ్యాహ్నవేళాక్రమప్రాప్తతీక్ష్ణతా
            కలితాతపోగ్రసంక్రాంతివశత
    సాయంసమాగతస్వచ్ఛచంద్రాతప
            కుల్యాప్రసారణాకూతవశత

  1. లలనాజనాపాంగ - వసుచరిత్ర ఆ. 1. ప. 121
  2. కించి దుషః పూర్వ - శ్రీ విశ్వనాథ ఋతుసంహారము - పుట 2

____________________________________________________________________________________________________

మణిప్రవాళము

39