పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చంద్రుఁడు - చంద్రిక

సీ. [1]25"తిమిరభూతము సోఁకు దెలియ జగత్త్రయీ
           లలన దాల్చిన రక్తతిలక మనఁగ
    సఖ్యంబునకు నిశాశబరి యిచ్చినఁ బ్రాచి
           పాటించు గురివెందబంతి యనఁగఁ
    దోయధి వెడ గ్రుంకఁ దోఁచు పురందర
           కుంభినీసింధూరకుంభ మనఁగఁ
    గులిశాయుధుని పెద్దకొలువునఁ జెన్నొంద
           దీపించు మాణిక్యదీప మనఁగఁ

తే. గుముదినీ రాగరససిద్ధగుళిక యనఁగఁ
    గామజనరంజనౌషధికబళ మనఁగఁ
    బొడుపుఁ గెంపున బింబంబు పొలుపు మిగులఁ
    జంద్రుఁ డుదయించెఁ గాంతినిస్తంద్రుఁ డగుచు.”

ప్రాచీనకవీంద్రుని ప్రౌఢభావనాబలమున కువ్విళ్ళూరుచు బై పద్యమును మఱల మఱలఁ జదువుకొనుచుండ నొకనాఁటి వెన్నెలరేయి నా మానసమునఁ సాహిత్యవీథులఁ జంద్రాన్వేషణ మొనర్పఁ గోర్కె వొడమినది. మున్ముందనాది మానవులకుఁ బ్రతినిధులై యొప్పు జాతులలోని చంద్రకథనములు ప్రతిఫలించినవి.

"లోకమునకు నే ననినఁ బ్రాకట ప్రణయము. చంద్రికాప్రదాత్రినని జనులు నన్ను వేనోళ్ళఁ బొగడుదురు. వెన్నెల రేల 'సూత్రయజ్ఞ' మొనర్చుచు నే నొనర్చు విశ్వశ్రేయస్సును వారు వినుతింతురు. కౌముదీమహోత్సవముల విశృంఖలవిహారము లొనర్చుచుఁ బ్రజలు నా నిత్యాభ్యుదయము నాకాంక్షింతురు.”

"నా తేజమును బంచి యీకున్న నీ కీ కీర్తి యెక్కడిది? నీ స్థితికి జ్యోతిర్మ యుండ నగు నేను కారకుఁడను. నేను జగత్కారణుఁడను; జగజ్జెతను. అకారణముగ గర్వించి నా యాగ్రహమునకుఁ బాత్రురాలవు కాఁబోకుము.” ఆకాశనదీ సైకతవేదికల

యౌవనప్రాదుర్భావముచేఁ జంద్రసూర్యు లిరువును బరస్పరాధిక్యములఁ గూర్చి
  1. తిమిరభూతము సోకు - ప్రబంధ రత్నావళి -557

____________________________________________________________________________________________________

26

వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యం-4