పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


85. ఎలఁదేటుల్ పారిజా ఆ. 4. ప. 14

86. ప్రతివర్ష వసంతోదయ - పారిజా ఆ 1 ప 130

87. వేవిన మేడపై - ఆముక్త. ఆ. 1, ప. 62

88. నానాసూన వితాన - వసు. ఆ. 2, ప. 47

89. శ్రీహర్షుని నైషధమున పద్మము తపమొనర్చి దమయంతీపాదరూపమునొందినది. ఈ భావమునే గ్రహించి భట్టుమూర్తి యీ రచన కావించి యుండునని విజ్ఞుల యూహ

90. నిజాన్వయ శత్రువు ప్రభావతి ఆ. 2, ప. 70 తత్కారణవీచికా కళాపూర్ణోదయము ఆ. 6

91. జిజ్ఞాసువు - మారిస్ మేటర్ లింక్, భ్రమరజీవితమును గూర్చి ప్రత్యేక గ్రంథరచన మొనర్చినాడు

92. ఇది యొక కన్నెపూవు - మదీయము

93. హ్రస్వతరమ్ము - శ్రీ పాటిబండ మాధవశర్మ "మధువ్రత” నుండి

94. భ్రమరా దుర్జనమిత్ర - పోతనకృత భాగవతము - దశమస్కంధము - పూర్వ భాగము

95. (పుట 69) ఏమిటి కేడ్చెద - నైషధము ఆ. 4, ప. 89 కాంతయు బిందుచ్యుతి - పూర్వోదాహృతము ఆ. 4, ప. 90

96. “కవుల సందర్భ - ఓ భగవతీ" - ఆచార్య శంకరుని సౌందర్యలహరిలోని క్రింది శ్లోకములు మూలములు :

    "కవీనాం సందర్భస్తబక మకరందైకరసికః
     కటాక్షవ్యాక్షేపభ్రమరకలభౌ కర్ణయుగళం |
     అమునంతా దృష్ట్వా తవనవరసాస్వాద తరళే
     అసూయా సంసర్గా దలికనయనం కించి దరుణమ్ ||"
    "దదానే దీనేభ్యఃశ్రియ మనిశ మాశా సుసదృశీ
     మమందం సౌందర్య ప్రకర మకరందం వికిరతి !
     తవాన్ని న్మందారస్తబక సుభగే యాతు చరణే
     నిమజ్జన్మజీవః కరసుచరణైష్షట్చరణతామ్ ॥

97. "శాంకరీపల్కుమీ, ప్రళయావసానమున" - శ్రీ నోరి నరసింహశాస్త్రి "తేనెతెట్టె" నుండి

____________________________________________________________________________________________________

102

వావిలాల సోమయాజులు సాహిత్యం-4