పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/101

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

70. గండాభోగ ప్రతిఫలిత - ఆచార్య శంకరుని సౌందర్య లహరిలోని యీ శ్లోకము మూలము: “స్ఫురద్గండాభోగ ప్రతిఫలిత తాటంక యుగళం చతుశ్చక్రం మన్యే తవముఖ మిదం మన్మథరథమ్ | యమారుహ్య ద్రుహ్య త్యవనిరథ మర్కేందుచరణం మహావీరోమారః ప్రమథపతయే సజ్జితవతే ॥”

71. మలయ కటకో - ఆముక్త ఆ. 5

72. అదికాదే చెలి - మదీయము

73. అనిలకుమారకుండు - వసుచరిత్ర ఆ. 3, ప. 139

భ్రమరాన్వేషణము

74. శివతపోభంగ సమయము - ఇటనుండి 42వ పుట 1వ పంక్తి వరకు మహాకవి కాళిదాసు కుమారసంభవమునందలి 3 సర్గలోని శ్లోకములు విరివిగ గ్రహించితిని

75. అట పాదపములు - మేఘసందే. సర్గ 2, శ్లో 3

76. గగనస్రవంతిలో ప్రభా. ప్రద్యుమ్నము అ. 2

77. శ్రీహర్షచక్రవర్తి - నాగానందాది నాటకకర్త - ఇట నున్న భావమునకు మూలము ప్రియదర్శికలోని

“సంజాతసాంద్ర మకరందరసాం క్రమేణ
పాతుం గతశ్చ కళికాం కమలస్య భృంగః
దగ్ధా నిపత్య సహసైన హిమేన చైషా
వామే విధౌ నహి ఫలం త్యభివాంచితాని ॥"

78. బిల్హణభట్టు (క్రీ.శ. శతాబ్ది) కర్ణ సుందరీ, విక్రమాంక దేవచరిత్రాది గ్రంథకర్త

79. వనపాలక మత్త - నిర్వ. ఉత్త. రామా. ఆ. 8, ప. 25

80. తుమ్మెదపిండు - పూర్వోదాహృతము ఆ. 8, ప. 52

81. చైత్రారూఢిం - ప్రబంధ పరమేశ్వరుని హరివంశము ఉత్తరభాగం ఆ. 7 ప. 68

82. తరుణి ననన్యకాంత - మనుచరిత్ర ఆ. 3

83. “నాకుగాదులు” - శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి - కృష్ణపక్షము 84. ఒక భృంగంబు పారిజా ఆ. 2, ప. 33

మణిప్రవాళము

101