Jump to content

పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/42

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

18

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

తే. నల భరద్వాజమునివిందు లారగించి
    సంతస మెసంగ స్నేహాతిశయముఁ జూపె
    భరతు సేమంబుఁ గన వాయుభవునిఁ బంపి
    దశరథసుతుండు భ్రాతృవత్సలతఁ జూపె. 80

క. ఆనందించుచు రఘుపతి, యానందిగ్రామమునకు నటుల యరిగి సీ
    తానుజపరిజనయుతుఁ డై , తాను జతురలంకృతులు నుదారతఁ బూనెన్. 81

వ. ఇవ్విధంబునం జతుర్విధాలంకార చారుశరీరం డై తదవసరంబున. 82

సీ. తనదివ్యమకుటంబు దనడంబున ననంతమణిసంతతిద్యోతమహిమఁ గాంచఁ
    దరకాంచనపథంబు దనవిధంబున సమాశ్రిత దేవతానగశ్రీ రహించ
    దపసితచ్ఛత్ర కేతనరాజి దనలీల ఘనమార్గవర్తిష్ణుగతి వహించఁ
    దనపార్శ్వచామరద్వంద్వంబు దనయట్ల సరి లేనిశరకళాస్పురణ మించఁ

తే. దనపురోవీధిమ్రోయువాద్యములు దనమ
    హోద్యమంబులవలెఁ ద్రిలోకోత్సవ
    ప్రదాన హేతువు లై దిగంతముల నొలయ
    రామచంద్రుం డయోధ్యాపురంబుఁ జేరె. 83

                              §§§ శ్రీరామచంద్రపట్టాభిషేకమహోత్సవము §§§
సీ. కనఁ గల్గె నేఁటికై నను రాము ననుచుఁ గౌసల్యాదిజనము లుత్సాహ మొంద
    రామ నీకీర్తి యారవిచంద్ర మవుఁగాత మని వసిష్ఠుండు దీవన లొసంగఁ
    దమరు సేసినసుధర్మములు నేఁడు ఫలించె నని పౌరు లుత్సవమ్మున మెలంగ
    సకల దేశాధినాయకులు గానుక లిచ్చి యలికకీలితహస్తులై భజింప

తే. భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్న పవనతనయ
    భాను జాంగద జాంబవత్ప్రముఖధన్యు
    లుచిత మగునూడిగములు సేయుచును గొలువ
    రాముఁ డప్పుడు పట్టాభిరాముఁ డయ్యె. 84

సీ. కమనీయరత్నోర్మికలఁ బూని సితఫేనచందనాంగకుఁ డయ్యె సాగరుండు
    పైరపచ్చలతాళి మీఱ మొల్కలగగుర్పాటుఁగంచుక మూనె రత్నగర్భ
    వినుఁగెంపుఁబతకంబు గనిపింప సురదీర్ఘికాచేల యై మించె గగనలక్ష్మి
    విమలకోరకమౌక్తికములతోఁ జిగురుఁగెంబట్టుబుట్టముఁ గట్టె బహువనాళి
తే. కుంభికుంభాగ్రశోణమృత్కుంకుమంబు, దంతరుచివజ్రహారముల్ దాల్చె దిశలు
    సీతతోఁ గూడి సరిలేని చెలువు పూని, శ్రీరఘుస్వామి పట్టాభిషిక్తుడైన, 85

శా. దిగ్దంతుల్ నిదురించె నిర్భరతఁ జెందెన్ భూధరంబుల్ మరు
    ద్భుగ్దేవేంద్రుఁడు భోగినీరతిసుఖంబుల్ గాంచె యజ్ఞాంగతి
    ర్యగ్దాహంబు శమించె నాటవిడు పైన ట్లుండెఁ గూర్మంబు స
    మ్యగ్దోర్దండమునన్ ధరాభరము రామక్ష్మావరుం డూనినన్. 86