పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

19

ప్రథమాశ్వాసము

వ. ఇత్తెఱంగున నత్తరణికులగ్రామణి సకలదిగ్రామణీయకయశశ్చంద్రచంద్రికా విశేషంబున నశేషబుధలోక చకోరకంబులతో నతజనమహోత్పలంబుల నలరింపుచుం దామస గుణాంధతమసంబుల విరియించుచు సింధురాట్చతుష్టయపరివేష్టితబంధుర వసుంధరాభారధురంధరుం డై యొక్కనాఁడు పూర్వపర్వతోర్వీ రమణశిరోభాగభాగరుణమణీప్రభాగణితమకుట ప్రకటాతిశయంబునకు నికటంబయి యంబుజప్రియబింబంబు డంబు సెందకయ ముందర నమందమకరందరసాస్వాదనానందరంగద్భృంగసంఘాతసంగీతప్రసంగంబులతో వికసించుసిత కమలంబులవిమలప్రకాశంబునఁ జెలువొంద వందిమాగధజనబృందాభినందనంబునం దననేత్రారవిందంబులు విచ్చి మచ్చికతో నెదుట వచ్చి నిలుచున్నపుడమి కన్నె చిన్నారినగుముద్దుమొగంపుటద్దంబుం గనుంగొనుచుం బాన్పు డిగ్గి సమయోచితాచారంబులు సంఘటించి కొలువు సింగారంబై యభంగతరాష్టాంగవజ్రమయకుడ్యమహాష్టాంగ సంగంబునం గనుపట్టు గట్టురాయనిపట్టి నెమ్మేనిచాయలం దొట్టినగట్టినీలంపుదూలంబులదండితనంబు లెచ్చరించి హెచ్చునంబయిపయింగ్రచ్చుకొనుపచ్చఱాయరుంగులపచ్చలచ్చజిగిపచ్చికలనిమచ్చికలతోవచ్చి మూర్కొనులీలాబాలకురంగంబులకు బెదరు పుట్టించుపులిచర్మంబులుగలచిత్తరుఁదపసుల పెన్ జడలకెంజాయవలెఁ బుంజి గనుమంజులప్రవాళమహాస్తంభంబుల రంగారు బంగారుబొమ్మల ప్రతిబింబంబులకు నెలవైన నిర్మలచంద్ర కాంతజగతీస్థలంబులను గంగాజలంబులం దోఁగుచందువాచెందామరకెందొగలపువ్వుతెగలం గ్రందుకొనుతుమ్మెదలయెమ్మెల కిమ్ముఁ జూపుసాంబ్రాణిధూపధూమంబులతో వాసించుప్రాలం బకుసుమమాలికాపరంపరలకాంతిసంపదలకిరుగుపొరుగులగు సోరణగండిగొప్పసుప్పాణిముత్తెంపుఱాలతండంబులు భుజగాండకాండంబు లని నిండుకొనుగృహమయూరికల విప్పు గలపించెంబులయొప్పులనుప్పతిల్లు కొలుపువెలయొప్పులాడుల కప్పుఁగీలుకొప్పులకుక్రొమ్మొగిగలులకు మెఱుంగు లగుతదుపరిపరివేష్టితకాంచనదామంబులతోఁ బురుడించుకాంచన తోరణ స్తంభంబులు నిజమణినభోమణికాంతిపరీక్షార్థం బరుణబింబంబు నంబర కలితకరాగ్రంబులం బిలుచుచున్నవా యనఁ జెన్నగునున్నతధ్వజపటలంబులపటాత్కా రంబుల కళుకుపద్మరాగవిటంకభాగరటత్పారావతవారంబుల యారావంబు మించినరఘువీరునగరివాకిట నుండియు జలధిఘోషం బేల బేలతనంబున నేర్చితి రని సుధాగౌరవర్ణచ్ఛలంబున వాని నగుసౌధలక్ష్మినవ్వులవెన్నెలల ముకుళించిన కెందమ్మి మొగ్గ లన నగ్గలం . బగుపసిండిచూరు మొగ్గలనిగ్గుల జగ్గుమను పుష్యరాగవలభీప్రతానంబులతో నుప్పరం బొరసి యుబ్బుచప్పరంబులలోపల నేపొందు స్ఫటికోపలసోపానమార్గంబుల చెంగటికురంగనాభికాపంకసంకుమదపంకిలాంగణంబులు రంగయిన మణిమయరంగవల్లికలప్రభావల్లిక లల్లుకొనఁ గొల్ల లగు ఫలపుష్పభరానమ్రకమ్రతరకనకకదళికాక్రముకతరు సం