పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

17

ప్రథమాశ్వాసము

చ. కవులు హితోచిత క్రియలు గైకొని చేయుటయుం బయోధి పై
    విపులశిలాపరంపరలు వేసినఁ దేలుటయున్ నరుల్ నరా
    దపుల జయింపఁ బూనుటయుఁ దా విపరీత మటంచు రావణుం
    డపుడుఁ దలంచెఁ గాని కనఁ డయ్యెను రాము ప్రభావ మెంతయున్. 73

మ. పదవిధ్వస్తగిరుల్ గపీంద్రులు భజింపన్ దేవభూదేవతా
     పదవిచ్ఛేదనవజ్రి రామధరణీపాలుండు సేతుస్థలీ
     పదవిం బోయి సువేల మెక్కి యెదుటం బౌలస్త్యు ప్రోల్ గన్నసం
     పద విన్నట్టుల చూచి సైనికులఁ బంప వార లత్యుగ్రులై. 74

స్రగ్ధర. కారాకూరంబు లై రాక్షసులహృదయముల్ గాడ్పడన్ రామునాజ్ఞం
     గారాకుల్ డుల్చువాత్యాగణముపగిది వేగంబు మీరం బ్రదీప్రా,
     కారాఢ్యుల్ వీరవర్యుల్ కపులు గదిసి లంకాపురీగోపురప్రా
     కారాదుల్ గూల్చి కారాగతసురవనితాక్లాంతి మాయించి రంతన్ . 75

మ. రవిపుత్రాంగదజాంబవత్పవనభూరంభ ప్రజంఘాంజనా
     ధవనీలర్ష భతాలధూమ్రనలమైందశ్వేతముఖ్యుల్ ప్రహ
     స్తవిరూపాక్షున రాంతక ప్రముఖ దైత్యగ్రామణుల్ మార్కొనన్
     బవరం బయ్యె సురాసురాదిసమరస్పర్ధాళుతాత్యుగ్ర మై. 76

సీ. అత్రాసహస్తప్రహస్తాద్యదైత్యవిధ్వంసినీలాదియూథపమహోగ్ర
    మనలధూమ్రాక్షదేవాంతకప్రముఖేభపంక్తి హరీభవత్పవనభవము
    ఘటకర్ణపటునాసికాకరనిగ్రహాగ్ర హరవిగ్రహకుమార ప్రచార
    మతికాయమేఘనాదతమోవినిర్భేదమిత్త్రాయమాణసౌమిత్త్రిశరము
తే. భూరిబలమూలబలవనప్లోషరోష, భీమరఘురామసాయకస్తోమభూమ
    దావపావకశలభీకృతత్రిలోక , కంటకదశాస్య మగుచు నక్కదన మమరె. 77

చ. సమరనిదాఘవేళ శరశాతకరంబుల రామభాస్కరుం
    డమరవిరోధిరాజకుముదావలి నొంచి తపస్విమానసా
    బ్జము లలరించి వేల్పుఁగవజక్కవలన్ వెలిఁగించి లోకశు
    క్తమము లడంచి తోరపుఁ బ్రతాపమునన్ వెలుఁగొందె నయ్యెడన్. 78

మ. నటదాదిత్య వధూటికాతమవితానశ్రీలు సౌదామనీ
     పటలచ్చాయలుగా నభస్తటరట త్పాకాభియాతిస్ఫుం
     త్పటహధ్వానము గర్జగాఁ గురిసెఁ గల్పక్ష్మాజసూనచ్ఛటా
     పటువర్షంబు దశాస్యకోపపరితప్తక్షోణిపైఁ జల్లఁగన్. 79

సీ. అని దీర్ఘ నిద్రఁ జెందినవనేచరకోటి బ్రతికించి యాశ్చర్యరసముఁ జూపె
    శుచిముఖంబున నిత్యశుచి యైనసీతతో రహిఁ గూడి శృంగారరసముఁ జూపెఁ
    బగతుసోదరునికిఁ బ్రాజ్య రాజ్య మొసంగి రక్షించి కారుణ్యరసముఁ జూఫె
    నర్కజాదులుగొల్వ హైమపుష్పక మెక్కి ప్రభుతఁ గైకొని శాంతరసముఁ జూపెఁ