పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

16

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ముక. పగతునియనుజు సమాపో,పగతుని దయఁ బ్రోచి విభుఁడు పౌలస్త్యు వధిం
    పఁగ దేవ త్రోవ యిటఁ జూ, పఁగదే యని మూఁడునా ళ్ల పాంపతి వేఁడెన్ .63

వ. ఇవ్విధంబున.64

మ. పలుమాఱుం దను వేఁడురామవిభునిం బాటింప కుత్తుంగభం
     గలసత్తోయభుజంగ సంఘఫణభంగ ప్రౌఢరంగ త్తిమిం
     గిలవాలప్రహతప్రవాళశకలాకీర్ణారుణార్ణః ప్రభా
     కలనం దేజము నూపె వార్థి జడధుల్ గైకొందురే ధీరులన్ 65

క. తనవారిసత్త్వగతిచే,త నలారితనాద మగునుదధిఁ జూచి విలో
    కనలుఠదనలశిఖుం డై , కసలుచు రఘువీరుఁ డుగ్ర కార్ముక మూనెన్. 66

వ. ఇవ్విధంబున నుద్దండకోదండమండితకరుం డై యచ్చండకరకులుండు ప్రచండ రోషరసా వేశంబున వారి రాశిం గనుంగొని 67

సీ. మొగు లానినపరాగములు పరాగములు శతకోటిశితకోటిశరము లేసె
    గగనంబునొరయుభంగములుభంగములుగాఁ జటుల బాడబశిఖాస్త్రములువఱపె
    సవరైనజలకరేణువులు రేణువులుగా హరిదంష్ట్రికోగ్ర సాయకము లనిచెఁ
    గమఠమీనాదికాంగవిభూతి భూతిగాఁ గాలాగ్ని తులితాంబకములు నించె

తే. మహితవిద్రుమములు విద్రుమములు గాఁగ
    లలితమణిజాలములు జాలములును గాఁగఁ
    గ్రకచముఖనిష్టుర శిలీముఖములు గురిసె
    వారినిథిమీఁద రఘువంశవర్యుఁ డడరి. 68

క. భువనములు డలఁకఁగా దన, భువనము లింకించు రామభూపతి జితవా
    సవి నయవిధిఁ గని జలనిధి, సవినయముగఁ గదిసి మ్రొక్కి సంస్తుతిఁ జేసెన్. 69

సీ. శ్రీకరరఘుకులక్షీరాంబునిధిసోమ సోమముఖ్యామరస్తోమధామ ,
    ధామనిధి ప్రశస్తప్రతాపోదార దారకత్వవిదారితారివీర
    వీరభద్రోన్నిద్ర వీరరసాధార ధారణాభ్యాసచేతః ప్రచార
    చారణశ్రీవిలాసనిరస్తరాజీవ జీవభావైక్యవృష్టిప్రదాన
తే. దానవప్రాణహృతిబాణతతిభుజంగ, జంగమస్థావర రచనాంచత్ప్రభావ
    భావనాదూర బహు పావనావతార, తారక బ్రహ్మనామ కోదండ రామ. 70

మ. శరముల్ దావకృశానుకీలల వినాశం బొందుచందాన నా
     శరముల్ డిందె భవత్కరస్థలమిళచ్చాపప్రయుక్తంబు లౌ
     శరముల్ డాసినయంత నీ కెదురె యీసప్తాంబురాసుల్ జితా
     శర ముల్లోకములుం జలించె నిఁక రోషం బూనకే నావుడున్. 71

క. జలధిన్ రఘుపతికరుణం, జలధిం గా నీక కాచి సరగఁ దదాజ్ఞన్
    నలుచే రిపుసైన్యదవా, నలుచే సేతువు ప్రియంబునం గట్టించెన్. 72