పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

15

ప్రథమాశ్వాసము

ఉ. వాన కరంబు దీఱుటయు వానరనాథుఁ డనేకసేనతో
    మానవనాథుఁ గాంచి బహుమానవచోగతి కుబ్బి జానకీ
    మానవతిం గనంగ నసమానవనాటులఁ బంప వారలున్
    మానితమానితన్ జడిమ మాని తదాజ్ఞఁ జనంగ వారిలోన్. 53

క. పావని తారకమంత్రజ, పావని రఘువీరుఁ డనుప నరిగెఁ ద్రిలోకీ
     పావని వెదకుటకుఁ దలం, పావనితాలోకనార్థ మై త్వరపడఁగన్. 54

వ. ఈచందంబునం బవననందనుండు జనకనందినీసందర్శనంబు సేయం జని. 55

సీ. దనధైర్యరమ కోర్వ దనినట్టు లొకగట్టువడి మెట్టి యొకగట్టు జడియదాఁకిఁ
    దనగభీరతఁ జాల దనులీల జలరాశి మేజవంబుఁ గ్రిందుమీఁదు చేసెఁ
    దనయణుత్వము మహత్త్వముఁ దెల్పుచందాన సురసలోఁ దనులీలఁజొచ్చి వెడలెఁ
    దనలోకబాంధవత్వము గోచరము సేయుకరణి ఛాయాగ్రాహకత్వ మొందెఁ
తే. దనతపఃఫలదేవతఁ గనినసరణి, ధరణిసుత లంకలోఁ గాంచెఁ దనహరిత్వ
    మెఱుక గావించుజోక ననేకదైత్య, నరమదేభంబుల ద్రుంచె వాయుసుతుఁడు. 56

వ. మఱియును. 57

మ. పురదాహం బొనరించుశూలివలె నంభోజాప్తభూమంత్రిభీ
     కరవాలానలకీలికావళుల లంకాదాహముం జేసి ముం
     దరరామాస్త్రపరంపరాగ్నిశిఖ లీదారిం బ్రవేశించు నం
     చరులెల్లన్ వినఁ బల్కి వచ్చి సతిమే లాత్మేశుతోఁ దెల్పినన్. 58

మ. పరమానందమునన్ విభుం డనిలభూబాహాప్రతీపప్రతా
     పరమావైఖరి కాత్మ మెచ్చి శుభ మాపాదింప నాపత్పరం
     పర మాన్సన్ నినుబోఁటిబాంధవుని సంపాదింపఁ గల్గెన్ దయా
     పర మా కేమికొఱంత యనం చతని సంభావించి దీవింపుచున్. 59

సీ. పటువనాటకవీరభటమహార్భటులచే వనమార్గమార్గముల్ వనటఁ జెంద
    నగచరవ్యాయామనాదంబుచేఁ బ్రతిధ్వనిమిషంబున ధరాధరము లడలఁ
    బ్లవగవేగాటోపబాహుళ్యమున నదీగణము లుత్తుంగభంగముల నొలయ
    హరియూధవుల యట్టహాసంపురవళిచేఁ బూర్వాదిదిగ్గజంబులు చలింప
తే. బలసి బహువాహినీప్రభల్ గొలువ రామ, విభుఁడు దక్షిణవాహినీవిభునిఁ జేరి
    విరహవారాశిదరిఁ జేరువిధము దోఁపఁ, దత్తటంబున దిటముతో దండు విడిసె. 60

వ. తదనంతరంబున. 61

తే. దశముఖుఁడు యుద్దచలితత్రిదశముఖుండు
    తన్ను నయమార్గ మెంచక తన్నుటయు వి
    భీషణుఁడు ధర్మదూరవిభీషణుండు
    శరణు శరణనె ఖరవినాశరణుఁ జేరి. 62