పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

13

ప్రథమాశ్వాసము

ఉ. జన్నము నిర్వహించి తని సన్మును లెంచఁగ నింతచిన్నరా
    జన్నము గల్గఁజేసె మన కందఱ కంచు సురల్ ప్రకీర్తనం
    బన్న మునీంద్రుతో జనకుపాలికిఁ బోవుచుఁ ద్రోవశాపవుం
    బన్నముఁ బాపె గౌతమికి భానుకులుండు నిజాంఘ్రిసంగతిన్. 36

సీ. నిటలాక్షుధనువుఁ ద్రుంచుటకుఁగౌశికుఁడెట్టు లనుమతించె నటంచు నమరు లనఁగఁ
    జెలికానిధర్మంబుఁ జెఱుపఁ గాకుత్స్థుడేగతిఁబూనెనని శైవగణము నుడువఁ
    గడిఁదవిల్ దునియుచప్పుడు వీనులకు విందు సేయు నెప్పు డటంచు సీతఁ దలఁప
    నితం డల్లుఁడైన శ్రీపతిమామ యగురమాజనకుఁబోలనె యంచు జనకుఁ డెంచ
తే. హరధనుర్భంగకార్య మెవ్వరికిఁ దెలిపి, సూడు పుట్టింతునని నిల్చుచో నిలువక
    కలహభోజనమౌని నల్గడలఁ దిరుగ, శివునివిలు ద్రుంచె రఘువీరశేఖరుండు. 37

మ. హరకోదండవిఖండనప్రవణబాహాదండపాండిత్యవి
     స్ఫురణం జెందినకీర్తిలక్ష్మివలె భూపుత్త్రీలలామంబు సే
     కుఱ నక్కోమలికొప్పుఁదేఁటితెగకున్ గుందంబు లర్పించుపో
     ల్కి రఘుగ్రామణి క్రొత్తముత్తియపుఁబ్రాల్నించెన్ వివాహంబునన్. 38

ఉ. బాడబశూరునిం జెనకుపార్థివు లెవ్వ రటంచుఁ గేరడం
     బాడి బలా యి దేటిమద మంచు భృగూద్వహుగర్వవార్థికిన్
     బాడబ మౌప్రతాపము గనంబడఁ జేసి దివిన్ సురీజనం
     బాడ బలంబుతో రఘుకులాగ్రణి సేరె నయోధ్య వేడుకన్. 39

మ. తనుహేమం బధరాబ్జరాగమణియున్ ధమ్మిల్లనీలంబు నా
     ననపద్మంబు నఖాంశుమౌక్తికవితానంబునన్ గటీచక్రమున్
     స్తనదుర్గంబులుఁ గల్గి రాజ్యరమచందం బొందుభూపుత్త్రితో
     జనకాజ్ఞన్ వనిఁ జేరె రాముఁ డెలమిన్ సౌమిత్రి సేవింపఁగన్. 40

సీ. చిత్రకూటమణీవిచిత్రకూటసుఖేటచిత్రకూటస్థలాసీనుఁ డగుచు
    దండకాశరభవేదండకాసరముఖోద్దండకాననమృగధ్వంసి యగుచు
    మానవారితపూజ్యమానవాసవిరాధమానవాదహిమోగ్రభానుఁ డగుచు
     దానవాగ్నిభిదానిదానవార్యభయప్రదానవాక్పరితుష్టమౌని యగుచు
తే. దూషణాలాపఖరఖరదూషణామ, రేషణద్వషణానీకశోషణాతి
     భీషణాశనిఘోషణాశ్లేష్మాణాస్త్ర, పోషణుఁడు మించె రఘువంశభూషణుండు. 41

వ. తత్కాలంబున. 42

ఉ. శూర్పణఖోక్తిమారుతము సోఁక దశాస్యుఁడు కోపవహ్నియున్
    దర్పకరోషవహ్నియు నెదం దగులం దగునీతి డెందముం
    జేర్పక మాయలేడివలెఁ జేసి సుబాహునియన్న నంపినన్
    దర్ప మెలర్ప వాఁడు రఘునందనుముందర చేష్ట లొందఁగన్.43

పంచచామరము. నరాదుఁ డీమృగంబుడంబునన్ వనంబులోనఁ గా