పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

12

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

    యమరుల్ నీ కెదురే జయింపఁగదవయ్యా యన్న లేనవ్వుడా
    య మరుల్కొల్పుచు వారి వీడ్కొలిపి దైత్యచ్ఛేదనోద్యోగియై. 27

సీ. శ్రీసూర్యకులసుధాసింధువాకాంక్షించి పాలమున్నీటిపై బాళి మాని
    సహసముద్భూతవాత్సల్య ముంపఁ దలంచి చిలువరాపాన్పుపై నెలమి మాని
    యవనీసుతాంగసౌఖ్యము గాంచఁ గామించి కలిమితొయ్యలితోడి చెలిమి విడిచి
    యలఘుమానుషలీల లవధరింపఁ దలంచి తనయమానుషచర్యయును దొఱంగి
తే. వనచరత్వంబుఁ బూని ప్రోవఁగఁ దలంచి
    బ్రహ్మరుద్రాదిదేవతాప్రభులమీఁది
    హాళియును మాని నందకాద్యాయుధాభి
    రాముఁ డయ్యెడ దశరథరాముఁ డయ్యె. 28

సీ. చలిగట్టుదొరపట్టి జపియించుమంత్రంబు వేయిఱేకులతమ్మి వెలయునంచ
    పలుకుఁగొమ్మకు ఱేనిఁ గలిగించుతొలిపెద్ద యీరేడుజగముల నేలుఱేఁడు
    ప్రాఁబల్కుజవరాండ్రబలఁగంపుముచ్చట పెననీటఁ దేలాడుపిన్నపాప
    మరుగొంగతలఁపుదామరమీఁదియెలదేఁటి కలిమియొయ్యారినోములఫలంబు
తే. కటికచీఁకటి వెలుఁగునొక్కటివెలుంగు, మేటిరేద్రిమ్మరుల గెంటుపోటుబంటు
    తొగలఁదమ్ములఁ బ్రోచుకందోయిఁజూచు వేల్పు కౌసల్యకొమరుఁడై వృద్ధినొందె.

క. దారకుఁ డయి రఘువీరుఁ డు, దారకుతూహలముతోడఁ దండ్రి వనుప బృం
   దారకు లెంచఁగ మునిబృం, దారకుక్రతురక్ష కరిగెఁ దమ్ముఁడు గొలువన్. 30

వ. ఈవిధంబునం గౌశికతపోవనంబునకు సవనావనంబుసేయం జనినతదనంతరంబ.

సీ. హోమధూమంబుతో వ్యోమంబు వ్యాపించె భీమదైత్యస్తోమధూమరుచులు
    సవనాగ్నిశిఖలతో దివిఁ బ్రాఁకె రేగాము కఱకుజుంజుఱువెండ్రుకలబెడంగు
    లనలకుండస్ఫులింగాళితోఁ జద లానె నసురదంతోద్ఘట్టనాగ్నికణము
    లలఘుమంత్రారవంబులతోడ నిండె నాకసము రాక్షసచమూకలకలములు
తే. జటిలసంకల్పములతోడఁ జటులదనుజ
    కుటిలసంకల్పములు మీఱెఁ గుశికతనయు
    డసదృశప్రజ్ఞ రాఘవునాజ్ఞచేత
    యజ్ఞదీక్ష వహించినయాక్షణమున. 32

ఉ. దానవినీతినీతిగుణధాముఁడు రాముఁడు దొల్తఁ దాటకా
    దానవిప్రాణముల్ గొనినదారుణశాతశిలీముఖంబునం
    దానవిరాజమున్ నముచిదానవసూదనుఁ డుర్విఁ గూల్చుచం
    దాన విరాజమానభుజదర్పముతోఁ గెడపెన్ సుబాహునిన్. 33

క. పారమ్ము లేనివడి గల, పాఱమ్మున రఘువరుండు వడ నేసె నకూ
    పారమ్మునఁ గుటిలవ్యా, పారమ్మున మెలఁగునలఘబలు మారీచున్.34

వ. అప్పుడు. 35