పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

14

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

   
    నరా దురాశ సీత దెల్పినన్ నరేంద్ర వేఁటఁ బూ
    నరాదు మాయ యంచుఁ దో డనంగ నవ్వుకొంచుఁ గి
    న్నరాదు లెంచ రామభూమినాథుఁ డేఁగె వెంబడిన్. 44

శా. సారంగంబు దయాంతరంగమున మున్ సంరక్ష గావించి యా
     సారంగంబు హరించు టె ట్లనక కాంక్షన్ సీత వర్షాబ్దమున్
     సారంగంబువలెన్ నిజాగతిఁ దలంచం దన్మనఃపద్మినీ
     సారంగంబు విభుండ పట్టువడ కేఁచన్ లేడిఁ జంపెన్ దుదిన్. 45

వ. ఇవ్విధంబున గుహనాహరిణంబున్ మరణంబు నొందించి యత్తరణికులాభరణంబు మరల నరుదెంచి పంచవటిం
     బ్రవేశించి. 45

చ. అవనిజఁ బర్ణశాలకడ నారసి కానక రాముఁ డింపు వా
    య వనిఁ జరింపుచుం జని జటాయువు దెల్పఁగ భార్యకార్య మొ
    ప్ప విని ఘనాకబంధునిఁ గబంధునిఁ ద్రుంచి కిరాతిపూజ ల
    ప్పవినిభనాయకుండు గొని పంపకడన్ వసియించి యున్నెడన్. 47

సీ. హిమధామకరకుందసుమధామశరబృందసమధామమై జన్నిదము పొసంగ
    వినుఁగెంపునగఁజాలునునుఁగెంపుతెగడాలు మొనయింపు కుండలంబులు వెలుంగ
    శుచిరత్నవరనీలరుచినూత్నహరినీలసుచిరత్నహారరోచులు సెలంగఁ
    దులకించు తొలుకారు బలుమించుఁ బలుమాఱు నలయించుమేనికాంతులు రహింపఁ
తే. బసిఁడిముంజియు హొంబట్టుబంచ హేమ, కంకణంబులు నరుణముఖంబు దీర్ఘ
    వాలమును గల్గునొకమహావానరుఁడు, వచ్చి పొడగన్న రఘువంశవర్యుఁ డలరి. 48

ఉ. ఆయన భక్తియుక్తిఁ దన కంబుజమిత్త్రునిపుత్త్రు మిత్త్రునిం
    జేయ బహూకరింపుచు నజేయభుజాయతశక్తితో శతా
    రాయుతశాతబాణహతి నైంద్రి సురేంద్రునిఁ జూడ నంపి తా
    రాయుత మైనప్రాజ్యకపిరాజ్య మొసంగెఁ బతంగసూతికిన్. 49

క. ఈలాగున రఘువీరనృ, పాలుఁడు సుగ్రీవునెడఁ గృపాళుం డగుచున్
    మేలు ఘటియించి కపిపద, మేలు మనుచు వాన నొక్కయెడ వసియించెన్. 50

వ. తత్కాలంబున. 51

సీ. కాదంబినులు మానసోదంబులనె యుండెఁ గాదంబినులు నభోంగణము నిండెఁ
    జాతకంబులు జాలిఁ జాలించె దవశిఖాజాతకంబులు సముజ్జ్వలత డించెఁ
    బుండరీకముల భూపుఁడు డాఁప సెలవిచ్చెఁ బుండరీకములగుంపులును హెచ్చెఁ
    జంచలాలోకాప్తిసంసారి వర్తించెఁ జంచలాలోకాప్తిఁ జదలు మించె.
తే. స్తనితములు మీఱెఁ గరకలు ధాత్రి జాఱె
    నదులు వడిఁ బాఱె మృగములు పొదలు దూఱెఁ
    గర్షకుఁడు మెచ్చె వలిమిరిగాడ్పు హెచ్చె
    వనధి బహుఘోషమున నార్చె వాన పేర్చె. 52