పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

    • సుక వి కు క ం సర ఉ. ఏకవిజిహ్వఁ దొల్త నటియించె సరస్వతి పాదనూపుకో

దేకఝళంఝళ్ళాటులు దిక్కుల: బిక్కటిలంగ నేశుభ శ్లోకునిమానసాబ్జమున శోభిలెఁ దారకహంస మట్టివా ల్మీకిమహర్షి శేఖరున మేయగుణాకరు నాశ్రయిం చెదన్ . మ. ధరణీభృన,ణివ శివ ర్తనములం దళ్కొంది య్యా క్లిన్ ఖః ప్రాపించి యహీ నవిస్పురదలంకారాస్తి శోభిల్లి భూ రిరసారూఢిఁ జెలంగి యరవర మైత్రి, జొక్కి మే 15" కవీ శ్వరుల గొల్చెద సన్మ మనోహుకచంచత్య్ర భావాధ్యులన్ , 10 - కు క వి ని రా కృతి + చ. సరసతఁ దామునుం దెలియఁ జాలరు చెప్పిన నీసు లేక యా దరణ వహించి యూఁకొనరు తప్పు లె పట్టుదు రొప్పుఁ గన్న మె చ్చరు వెడయుక్తు లెన్నుదురు శక్తులు గా రొకఁడై న నింపు చే కుజ రచియింప నట్టి చెడుగుల్ విన నోర్తురె సఃబంధముల్ , 11 వ. అని యిష్ట దేవతా ప్రణామ ఖేలనంబును విశిష్టకవి స్తుతి మేళ నంబును నికృష్టకవి జనావ హేళనంబునుం గావించి. - కృతి ప్ర శ • సజ+ మ. పరమశాన్య మఘవ్యయామితకథాభవ్యంబు దీవ్యత్సుధీ పరిషత్సంతతి సేవ్య మల్లభవసంభావ్యంబు నై మించును త్తర రామాయణ కావ్యము? మృదువబోధారార్థ సందర్భని ర్భరత తద్రసముల్ రహింప రచియింపం బూనితి" వేడుకన్ . మ. వరుసం దిక్కనయజ్వ నిర్వచన కావ్యం బై తెగం జేసె ను త్తర రామాయణ మందునక్ మఱి ప్రబంధం బూని నిద్రించు టే సరసత్వం బని ప్రాజ్ఞు లార నీరసించం బోకుఁడీ రాఘవే శ్వపచారిత్రము నెంద టెన్ని గతుల వర్ణించిన గ్రాల దే. ఉ. మానక కర భూమిపయి మానుష దేహముతో హితాహిత జ్ఞాన మెఱుంగు బ్రాహణుఁడు చాగుకవిత్వము నేర్చి జూనకీ జానికథల్ రచింపక యసత్కథ లెన్ని రచించె నేనియుక్ వాని వివేక మేమిటికి 'వానికవిత్వమహత్త్వ మేటికిన్. ఉ. శ్రీకర రామమంత్ర జపసిద్ధిఁ బ్రసిద్దిఁ వహించి వెన్క వా లీకి రఘుప్రవీరుకథలే రచియించి గదా చెలంగె ము శ్లోకములందు నెల్లమునులుం గొనియాడఁగ నట్టి డౌటఁ బు గ్యాకర మైన రాముకథ హైన్యము మాన్పదె యెట్టి వారికిన్ . 9