పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

విషయము, పుటసంఖ్య. తపస్సు మొదలగు పుణ్యకర్త ములచే భోగంబు లనుభవించువారిని రావణుఁడు పర్వతువలనఁ దెలిసికొనుట - 139 దశ శ్రీ వుండు మాంధాతతోఁ బోరి సంధి సేయుట - 141 దశవదనుండు చంద్రుని మీదికి దండెత్తి పోవుట - 148 144 చతురాననుండు చంద్రునిపై దండెత్తిన రావణుని వారించుట - దేవాది స్త్రీలు రావణుని శపించుట 147 తనభర్తం జంపిన రావణుని శూర్పణఖ దూఱుట - 147 రావణుండు వగచు శూర్పణఖను ఖరాదులతో జనస్థానమున కంపుట 148 149 ఇంద్రజిత్తు మా హేశ్వర క్రతు వొనర్చుట విభీషణుండు రావణునకుఁ బరాంగనాపహరణము గూడదని నీతి సెప్పుట 150 రావణుఁడు మధుండను రాక్షసునిమీఁద దండెత్తుట . 151 రావణుఁడు మధుసహితుండై యిందునిమీఁదికి యుద్ధమునకు వెడలుట 152 సూర్యాస్తమయవర్ణనము 153 తమోవర్ల నము 154 చం ద్రోదయవర్ణ నము. . 154 చంద్రి కావర్ణనము , 155 దశ శ్రీ వుంకు కై లాసోద్యానమందు విహరించుట 157 రంభ నలకూబరునికడకుం బోవుచు రావణుం డున్న యుద్యానంబునకు వచ్చుట 159 రంభారావణసంవాదము 161 నలకూబరుండు రావణుని శపించుట 166 ప్రభాతవర్ణనము రావణుం డమరావతీపట్టణము ముట్టడి వేయుట 168 దేవదానవుల యుద్ధము 172 జయంత మేఘనాదుల యుద్ధము 176 మేఘనాదుం డింద్రజిత్తగుట 182 ఆశ్వాసాంతము పంచ మా శ్వాస ము దేవతలు బ్రహుయొద్దకుఁ బోయి యింద్రునిపరాజయము సెప్పుట - 188 బ్రహ దేవుఁ డింద్రజిత్తునకు వరం బొసంగి యింద్రుని విడిపించుట - 184 ఇందున కహల్యాప్రాణనాథుండు శాప మిచ్చిన విధంబు - 185 రావణుండు కపిలమహామునిచే భంగపడుట - కపిల మునియైన నారాయణుండు రావణునకు స్వస్వరూపంబుఁ జూపుట (శ్రీరామాగస్త్యులు హనుమంతుం బ్రశంసించుట - - 191 167 181 187 190