పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

12 శ్రీ మ దుత్తర రామాయ ణ ము ననియు, నిట్టి కవితాధార యేవుణ్య పురుషునో గాని యెల్లర కలవడదనుటలో నతిశయోక్తి లేదనియు మా నమకము, ఇటుల వ్రాసినందులకు భావ నవ్యసాహిత్య వస్తోంది పోతోంది వచ్చారు పొయ్యారు వాతల వాయు కవిపుంగవులు మాపై గుడై : జేసినఁ జేయవచ్చును, కాని యందులకు భయఁపడి సత్యమును దాఁచుట తప్పు కదా? కంకంటి వారి ఉత్తర రామాయణమును జదివినచో ఉత్తర రామాయణ ముతో, బాటు రామాయణమును గూడ జదివి నట్లగుననుట కీకవిపుంగవుఁ డిందు సంగ్రహముగ ఎనుబదియేడు పద్యములలో రచించి ముంగించిన రామాయణ మును జదివినవా రెఱుంగఁ గలరు. ఈ గ్రంధమును సంపూర్ణముగఁ జదివినను, పురాణ శ్రవణము గావించినను శ్రీమద్రామాయణమును ఉత్తర రామాయణమును జదివిన ఫలమును బొందఁ గలరు. ఇట్టి యుత్తమగ్రంథమును పండితులచే సరిచూపించి కాకితము లభింపని యీ కజవు దినములలో వ్యయ ప్రయాసల లెక్కింపక మంచి కాగితములపై జక్కఁగ ముద్రించి సామాన్యుల కందు బాటగు మూల్యమును నిర్ణయించితిమి. ఇం దేమైన ఇంకను పొరపాట్లుండిన చోఁ బాఠక మహాశయులు మాకు దయతో డెలిపిన రెండవ ముద్రణమున సవరింపఁ గలము. ఆంధ్రలోకము ఆంధ్ర భారతికి మే మొనరించు సేవ నెట్లుఁ బోత్సహించునో చూడవలసి యున్నది. మదరాసు 30-6-1951 సి. వి. కృష్ణా బుక్కు డిపో.