పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

11 ఉపో దాత ము 2. పుష్పగిరి తిమ్మనార్యుఁడు ఉత్తర రామాయణమును వ్రాసి యుండినచో; పాపరాజు తన స్వప్న వృత్తాంతమును తిమ్మకవిని తన యింటికిఁ బిలిపించుకొని చెప్పవలసినంత యవసర ముండి యుండదు కదా! అంతకు ముందు తిమకవి యేమైన ఉత్తర రామాయణమును రచించి నట్లు గాని రచింప నున్నట్లు గాని యితరు లట్లుండఁ దిమ్మకవియైనను నెచ్చటను వ్రాసి యుండ లేదు. 3. పుష్పగిరి తీమకవి భర్తృహరి నీతిశతకమును, సమీరకుమార విజయ మును డప్పఁ దదితర గ్రంథముల రచించినట్లు సాక్ష్య మిచ్చు వారెవరును లేరు, 4. ఏదో పాపరాజుగారి కిచ్చిన గ్రంథమును గుఱించి 'నేనేలఁ బదుగురకుఁ జూటవ లెనని తా నెచ్చటను దాని నామమైనఁ గనఁబజచ లేదనియు, నటులఁ గనఁ బఱచినఁ బాపరాజున కపయశముఁ దెచ్చిన వాఁడనగుదుననియు భావించి తిమ నార్యుడు ఉత్తర రామాయణ ప్రశంసను బొత్తిగ వద లెనని యనుకొందమన్న; తిమ కవి కవిత్వమునకును; ఉత్తర రామాయణ రచనకును నేలాటి సంబంధ ముండి నట్లు కనఁబడదు. 5. కవిత్వమను కళ ప్రారంభమైనది మొదలు గ్రంథకర్తల రచనలఁ బరి శీలించి చూచినచో నే రెండుమూఁడో అంతకంటె యెక్కువో వ్రాసిన ఒక గ్రంథ కర్త శైలిని పోకడలను జూచిన నళని ప్రతి గ్రంథములోని శైలి యుదేశములు మున్నగునవి కొంచె మించుమించు ఒకే విధముగ నుండునని పండితులకు మేము చెప్పఁ బని లేదు. ఇఁకఁ బుష్పగిరి వారి గ్రంథములోని రచన పోకడలు మున్నగు వానిని; ఉత్తర రామాయణ రచన పోకడలతోఁ బోల్చి చూచినచో నేలాటి సంబంధ మున్నట్లు కనఁబడనందున నుత్తర రామాయణకర్త కంకంటి పాపరాజు గారే యని తీర్థానింప వలసిన దే కాని మజొకరీతి తీరానించుటకుఁ గారణ మగు పడుట లేదు. గంథపాళ స్యము _ఇక మహా రావ్య లక్షణముల యందించు కేని కొజత లేకుండ రచింపఁ బడిన యీ గ్రంథ రాజ లక్షణములఁ గూర్చి మేము వ్రాయఁదలఁచుట కంటెఁ బాఠకుల కే వదలి మాశ్రమ తగ్గించుకొనుట లెస్సయని మాతలంపు. ఒక వేళ నాప్రయత్న మొనరించినను దివ్యతర ఫలాహారాదుల ముందిడుకొని తినఁ బోవు వారికి దూరమునఁ గూర్చుండి యా పదార్థముల రుచిని వర్ణింపఁ బూని నట్లుండునని మాయభిప్రాయము, వేయేల. ఈ గ్రంథరతమున శ్రీ వారము మొదలుకొని యంత్యాక్షరము వఱకుఁ గల ప్రతి పద్యగద్యాశురముల పొందికలో గొప్ప పటిమ గలదనియు, నేపద్యమును జదివినను మనోహ్లాదమును గలిగించు