పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

10 శ్రీ మ దుత్తర రామాయణ ము నేగ్రంథమైనను సద్గతిఁ గూర్పఁ గలదను నమకము తోడ నే పై కవులవ లె రామా యణమును గాక తాను ఉత్తర రామాయణమును రచింప సంకల్పించెను. ఆవలం దన కృత్తికి: డ న కృతిభర్తను సంపొది:ప నెంచి యోజించుచు నిద్రింప స్వప్న మంచు శ్రీమదనగోపాలుఁడు సాక్షాత్కరించి, నీవింతకుముందు రచించి నాకు సమ క్పించిన విష్ణుమాయావిలాసము అను యక్షగానము వలెనే ఉత్తర రామాయణ మును గూడ .మర్పింపు మనియు, నందు వలన నతనికిని నతని గ్రంథమునకును శాశ్వకీ , కణుగఁ గలదని చెప్పి యదృశ్యుండై నట్లుఁ గవి తన 19-22 వ పద్య ములలో లిఖంచెను. పాపరాజు వేకువన నిదుర నుండి లేచి స్వప్నమున శ్రీమదనగోపాలుడు నాక్షాత్కరించి పలికిన వచనములఁ దనమిత్రుఁడగు పుష్పగిరి అప్పయ్య కుమారుఁ డగు తిమ్మయ్యను బిలిపించి యున్నదున్నట్లు వచింపఁ దిమ్మయ్య మిక్కిలి సంతసించి అన్నా! నీవు కృతిభర్తకై వెదకుచుండ శ్రీకృష్ణ భగవానుఁడే నీపుత్రినిఁ బ్రేమించి తనకు సమర్పింపఁ గోరెను కదా! శ్రీచుదనగోపాలుఁడే నీయల్లుఁడాయెను గదా! ఔరా! నీవు ధన్యుఁడ వై తివి. నీజన్మము సార్థక మాయెను. లెము. సత్వరమున నీకృతిని ము? :పుమని తన మిత్రునిఁ బ్రోత్సహించి తన నిజసదనంబున కేగిన వాఁడయ్యె. Pa ఇచ్చట మఱియొక యంశమును జర్చింప వలసి వచ్చినది. గొందఱు కంకంటి పాపరాజు తన ఉత్తర రామాయణమును పుష్పగిరి తిమ కవి సహాయముతో వ్రాసి ననువారును, పాపరాజు గారికిఁ దాను ఋణపడిన విత్తము నీయఁజాలక తిమ కవి ఉ తర రామాయణమును రచించి పాపరాజున కొసఁగి తన యప్పును దీర్చుకొనె ననువారును, సట్లోసగిన గ్రంథమును వేయిన్ని యేడువందల తొంబదవ సంవత్సర ప్రాంతమున: గోపరాజు తన పేరఁ బ్రకటించు కొనెననువారును గలరు. కాని వీరి పలుకు లన్నియు సత్య దూరములని యించుక యోజించినచోఁ దెలియఁ గలదు. ఈ వదంతి: గల్పించిన వారి పలుకులు నమదగినవి కాదని యీ కింది విషయ ములు చెప్పుక చెప్పు చున్నవి. 1. కంకంటి పాపరాజు కవిత్వము చేతఁగాని దద్ద మఠాదని యతఁడు వ్రాసిన యాశ్వాసాంత గద్యము లే చాటు చున్నవి. అట్టి మహాకవి యితర కవిచే వ్రాయఁ "బడిన గ్రంథమును దన పేరఁ బ్రకటించు కొనెనను జారాకవి పుంగవునకు మహా ద్రోహ 'మొనర్చిన వారు కాఁగలరు.