పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

శ్రీ మ దుత్తర రామాయ ణ ము దానిని ప్రభువున కీ దలఁచి నట్లును జెప్ప నా ప్రభువు కవిద్వయమును బోనాడఁ జాలక నిరువురి గ్రంథముల నందుకొనె ననియు; అట్లందుకొనుటలో రంగనాథ రాసి) • యణమును గుడి చేతను, భాస్కర రామాయణమును నెడమ చేతను నంచుకొనుట చే భాస్కరుఁడు తన పొత్తమునకు వన్నె తఱిగినట్లు భావించి ప్రభువు పై గినిసి నరాంకితము కంటే భగవదంకిత మె లెస్సయని శ్రీకృష్ణ భగవానున కర్పించె వనియుఁ జెప్పుదురు. ఇట్టి యంశము లన్నిటిని నిచ్చటఁ జర్చించుటకంటే శ్రీ ముని చరితంబును నాంధీ కరించిన వారిలో భాస్కరకవిచందుఁడు రెండవ వాడని పాఠకులకు మనవి చేయుచున్నాము, గోపీనాథకవి - శ్రీరామచంద్రుని దివ్య చారిత్రమును దెనిగించిన వారి • : నీకవి పుంగవుఁడు మూఁడవ వాఁడుగ గణింపఁ బడెను. ఈడు నెల్లూరు మండలము నందలి కావలి తాలూకా యందలి లక్ష్మీ పురమున జని, చె ననియు నిక్కవి వుంగవుని వంశమున కాదిపు సుషుఁడు గోపీనాథుని వేంకటశాస్త్రి యనియు, వేంకటశాస్త్రికిఁ గామాక్షీ దేవియను కళత్రము వలన బుచ్చన (బుచ్చనార్యుఁడు? యుదయించె ననియు ఆ బుచ్చనార్యునకుఁ గోనమాంబయను భార్యవలన నరస శాస్త్రి, జనించె ననియు ఆతనికి వేంకటాంబ వలన పద నాభ శాస్త్రి, బుచ్చన్న అను పుత్రులు జన్మించి రనియు నందు పద్మ నాభునకు లక్ష్మీ దేవి యను సరాంగి వలన వేంకటనాథుఁడు అను పుత్రుఁడు జనించె ననియు ఆ వేంకటనాథు, 2 గోపీనాథ రామాయణమును రచించె ననియుఁ దెలియు చున్నది. ఈ కవికుల తిలకుఁడు పై రంగనాథ భాస్కరుల వలెనే రామాయణమును వాలీ కి రామాయణము ననుసరించియే గద్యపద్యాతి కముగ రచించి భాస్కరుని వలెనే తన కృతిని నరాంకిత మొనరింపక శ్రీకృష్ణ భగవానున కర్పిత మొన రించి శ్రీ రామచంద్రుని కరుణా కటాక్షమునకుఁ బాత్రుఁడై స్వర్గము నలంకరించెను. ఆంధ్ర వాలీ కి రాయలసీమలోఁ గడప మండలము పూర్వము నుండియు మహాకవులకు జన స్థానమై వెలయు చున్నదని వ్రాయుటలో నతిశయోక్తి దోస ముండునని పాఠకులు భమిఁప కుందురు గాక .. అట్టి కడప మండలము నందలి జమ్మలమడుగు పట్టణమున నాంధ్ర వాల్మీకి వావిలికొలను సుబ్బారావు, ఆవల వాసుదాసు అని పిలువఁ బజెడి ఆంధ్ర వాలీ, కి జనించెను, ఈ కవికులఁ తిలకుఁడు బహుగ్రంథకర్తయై భక్తశిఖామణి యని పించుకోని బమెర పోతనామాత్యుని వలె రామభక్తుఁడై, ఒంటిమిట్ట యని పిలువంబడు 'నేక శిలా నగరమం దే యాశ్రమము నేర్పఱచుకొని, బమెర పోతనా