పుట:Srinadhakavi-Jeevithamu.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
19
ప్రథి మాధ్యాయము


భౌముఁడు క్రీ. శ.1295 మొదలుకొని 1323 పటకును బరిపాలనము చేసినందున గమలనాభుఁడు నాకాలమున నుండెనని యొప్పుకొనక తప్పదు.


కాళీపట్టణమే కాల్పణము


"శ్రీనాథుని జీవితము" యొక్క ప్రథము ముద్రదణగ్రంథముప్రకటింపఁ బడిన వెనుక శ్రీ) వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి గారు శృంగార శ్రీనాథము' అను పేరిట తాము రచించిన గ్రంథములో," కాల్ పట్టణ మనగా గాలపట్టణము. (కాల = నల్లని) కాలపట్టణము. ఇది నెల్లూరి చేరువవున్నది. వీరభద్రరావు గారియూహయిది. ఈయూహవారికే తృప్తి గొల్పదయ్యెను. కృష్ణపట్టణమని పద్యమునఁ జెప్పఁగుదరక "కాలపట్టణముగా మార్చుకొని యటులుసుగు చురక, కాల్ పట్టణముగాఁ గుంచించుకొని శ్రీనాథుఁడు చెప్పవ లసినవాడయ్యె ననుట యుచితముగా నుండదుగదా

కాల్పట్టణము కాదు "కాల్ పట్టణమని యుండవలెను. "కాల్పట్టణమునగా ప్రకాశించు పట్టణము. ... బ్రకాశించును గనుకగొత్త పట్టణమని యర్ధమువచ్చును"అని వీరేశలింగము పంతులు గారీ సంభావనము, ఇది మిక్కిలియసంగతము గానున్నది. కృష్ణ పట్టణమని చెప్పఁ జూచు చోఁజొప్ప జెడ, దోషములు దీనికి విడప్పినవి కావు. మఱియు విశేష మొక్కటి. కొత్త పట్టణమేర్పడి యిప్పటి కిన్నూ రేండ్లుకా లేదు. ఇది వంగవోలునకుఁ దూర్పునఁబది మైళ్ల దూరములో సముద్రపు టొడ్డుననున్నది. అర్నూరేండ్ల కుముందీ పట్టణమునుగూర్చి ప్రశంస యసంగతముగదా." అని యాక్షేపించియున్నారు. తూర్పు తీరమున నిజమైన కాల్పట్టము బయలుపడువఱకు సుప్రసిద్ధ మైన కృష్ణపట్టణము నే కాల్పట్టణ మనుకొందమని వ్రాసితినే గాని కృష్ణ పట్టణంను కాల్నట్టణనుని నిశ్చయించి నేను వ్రాసియుండ లేదు,