పుట:Srinadhakavi-Jeevithamu.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
9
ప్రథమాధ్యాయము


<ప్రొఢిఁ బరికింప సంస్కృత భాషయండ్రు
పలుకునుడి కారమున నాంధ్ర భాషయందు
రెవ్వరేమన్న నండుకా కేల కొఱత,
నాక విత్వంబు నిజము కర్ణాట భాష


అని పై యభిప్రాయమునకుఁ భిన్న ముగానే వ్రాయఁబడియున్నది! ఇందునుగూర్చి పల్నాటి వీరచరిత్ర పీఠికలోనే శ్రీఉమాకాంత ముగారు వ్రాసినదానినే వీరికిఁ బ్రత్యుత్తరముగా నిట నుదహరించు చున్నాఁడను.

“1 ఈపద్యము"లోని కర్ణాటభాష' యను దాని ఆంధ్ర భాషయని
యర్థ మనియు నాకాలమున సంధ్ర రాజులను గర్ణాట రాజులని చెప్పుచుం
డిరనియు నొకరు వ్రాసిరిగాని యది యప్రామాణికము. ఆకాలము
నందుఁ గర్ణాట రాజులు నంధ్ర రాజులు వేఱు వేఱుగా నుండిరనియు నంధ్ర
భాషయు కర్ణాటభాషయు వేఱు వేఱుగ నెంచఁబడుచుండెననియు
శ్రీనాథకృత గ్రంథములలోని యీ క్రింది పద్యములవలనఁ దెలియఁగలదు.


శా.. కర్ణాటోత్కలపారశీకనృపసఖ్య ప్రాభప, శ్రీనిధీ
యగ్ణోరారాశి ఫరీత భూ భువనమధ్యాంధ్రక్షమాధీశ్వరా,
కర్ణాభ్యర్ణ విశాల నేత్ర, జగదేక రాజ్య సామ్రాజ్య, దృ
క్కర్ణాగ్లాధీశ్వరహారభక్తినిరతక్ష్మా పాలచూడామణి!

కాశీ, అ. 3.

గీ.. యవసకర్ణాట కటక భూధవులతోడ
బలిమి వాటించి యేలిం చెఁ దెలుఁగుభూమి
దన నిజ స్వామి యల్లాడ ధరణి నాధు,
బలిద యరి యేటి లింగన ప్రభువరుండు.

మ. ఆగళీ భావ,తురుష్క, భాష గజకర్ణాటాంధ్ర గాంధారి ఘు"
ర్జరభాషల్" మళయాళ భాష, శక భాషాసింధు సౌవీర బ
గ్భగ భాషల్ కరహాట భాష మఱియు భాషావిశేషంబు ల
చ్చెరువై వచ్చున రేటియన్న నికి గోష్టీసంప్రయోగంబులన్

. భీమ. ఆ, 1.