పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/606

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

539

యుద్ధకాండము

యింటికిఁ బొమ్మని - యిచ్చె రాఘవుఁడు
మరియుఁ గేసరి తార - మైంద సుషేణ
శరభ నీల గవాక్ష - శతబలి పనస
నలజాంబవన్ముఖ్య - నగ చరాధిపులఁ
బిలిచి బొక్కస మింట - పెట్టెలు దెఱచి
తరమైన సొమ్ములం - దఱికిచ్చి వారి
యిరవులకును సెల - విచ్చి పొమ్మనిన
భానుజముఖ్యులౌ-ప్లవగపుంగవుల
నానావనీనది - నగపురాటవులు
తమతమ నెలవులం - దఱు జేరఁబోక 12300
రమణీయమూర్తి యౌ - రామునిఁ జూచి
చాల చింతల విభీ - షణుఁడు పాదముల

-: శ్రీరాముఁడు విభీషణునికి శ్రీరంగశాయి నొసగి, యాతని తనమాఱుగాఁ బూజింపుమని యాజ్ఞయిచ్చుట -
వానరాదులు విభీషణునితో తమతమ నెలవులకు వెడలిపోవుట :-

వ్రాలి "యోదేవ ! నీ - వాఁడనై యిచట
నుందు నింతియెకాని - యొండెడ కేఁగ
నెందుకు ? లంక నా - కేల ! పో "ననిన
నెందుచే నీతనిఁ - దృప్తునిఁ జేతు
నెందుల నను బాయఁ - డితఁడని యెంచి
“తనమారు తనకుల - ధనము పూర్వమున
మనుపుత్రుఁ డిక్ష్వాకు - మనుజేశ్వరుండు
నిలిపిన మాపాలి - నిక్షేపమీవు 12310
గొలువుము లంకకుఁ - గొని పొమ్మటంచు
సజ్జతో శ్రీరంగ - శాయి నొసంగ