పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/607

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

540

శ్రీ రా మా య ణ ము

 
నజ్జసేసుక యమ్మ - హానుభావుండుఁ
గైకొని లంకకుఁ - గదలి పోవుటయు
నాకరణావరు - ణాలయుండైన
రాముఁడు నీతిమా - ర్గమున భూజనులు
తామర తంపరై - తనియ సంపదల
నవనిఁ బాలింపుచు - ననుజన్ము నొకని

-:భరతునికి యువరాజపట్టము గట్టుట:-

యువరాజపదవికి - నునుపఁదలంచి
రమ్ము లక్మణ ! యౌవ - రాజ్యపట్టంబు 12320
సమ్మతి నీకు నొ - సంగితి నేను
నందఱి మనువుల - నరసి పాలించి
పొందికగాఁ బ్రజఁ - బోషింపుమీవు
నను జూచినట్టు లం - దఱు నినుఁజూతు
రనిన సౌమిత్రిదా - నన్న కిట్లనియె.
“ఇటు లానతిత్తురె- యినవంశ తిలక !
యెటులఁ జూచిన పెద్ద - యీభరతుండు
శిరసుండ మోకాలఁ - జేతురే పూజ ?
భరతుండె యువరాజ్య - పదవి కర్హుండు.
అతఁడుండియును స్వామి - యనధికారులకు 12330
నితరుల కీపూన్కి - యెంతకుఁ దగునె!
దేవ ! నీ చరణముల్ - దిక్కని కొలిచి
సేవ కావృత్తి మీ- చెంతనుండుటయె
నఖిలలోకాధి ప - త్యము నాకుఁగాక
మఖనపట్టంబది - మాని యేనొల్ల
ననిస సంతసమంది - యౌగాక యనుచు -