పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/580

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

513

యుద్ధకాండము

అన్న ! నీ వెంతటి - కవధికోర్చితివి !
నన్ను నేమఱక మ - నంబులో నుంచి
వచ్చితిగాన దే -వతలెల్ల మెచ్చి
యిచ్చిన వరముల - నేమైన గడవఁ
గలిగిన యేనిత్తుఁ - గైకొను మడిగి 11690
వలసినయవి"యన్న - పరతపోనిధిని
యాభరద్వాజుని - నంజలితోడ
నాభరతాగ్రజుఁ - డప్పుడిట్లనియె.

 -: శ్రీరాముఁడు వానరులకు వనములోఁ గావలసిన ఫలహారముల నొసగుమనుట - తానాశ్రమమున విశ్రమించుట :-

"అయ్య ! యీక పులయో - ధ్యాపురంబునకు
నెయ్యంబుతో వచ్చి - నీవార లెల్ల
చూతు మేమనుచు ని - చ్చోవచ్చినారు
నాతులతోఁ గూడి - నాదువెంబడిని
వారికిఁ దఱగని - వనముల ఫలము
లారోగ్యకరమైన - యంబువుల్ గలుగ
మాయూరి పొలిమేర - మహినెల్లఁ గలుగఁ 11700
జేయుము నీ”వన్న - శ్రీరాముఁజూచి
“నీవన్నయట్ల మా - నెలవున నుండి
కావలసిన ఫలా - గములు తోఁపులను
నాయయోధ్యకును మూఁ - డామడచుట్టు
నాయాయి వేళల - నడిగిన యట్లు
వనచరులకుఁ గల్గ - వర మొసంగితిని
చనుము రేపటికి ని - చ్చట నేఁడు నిలిచి
యేమిచ్చు నర్చాదు - లిచ్చగింపుచును