పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/579

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

512

శ్రీ రా మా య ణ ము

ఖండించి శరభంగుఁ - గాంచి సుతీక్ష
మునిఁ జూచి కుంభసం - భూతునిఁ గొలిచి
వనులఁ గ్రుమ్మరి పంచ - వటి నిల్లు గట్టి
ఖరదూషణాదుల - ఖండించి దైత్య
వరుఁడంప మారీచు - వచ్చినఁ దునిమి
భూమిజ మీరు గో - ల్పోయిన దుఃఖ
"మేమని పల్కుదు - నెట్లు వేగితిరొ ?
అన్నదమ్ములు మీరు - నాపదలొంది
మిన్నెల్ల విఱిగి మీ - మీఁదఁ బడ్డట్లు
పడరాని వెతలనుఁ - బడి జటాయువును 11670
పొడఁగని యాసీత - పోఁబడి గాంచి
చపలభావు కబంధుఁ - జంపి యాదనుజు
నుపదేశమున దక్షి -ణోన్ముఖులగుచుఁ
బోయి యాశబరిచేఁ - బూజలు గాంచి
యాయింతి ఋష్యమూ - కాద్రికిఁ బనుప
నచట పంపానది - హనుమంతుఁ గాంచి
యచలిత ప్రీతి మై - నాయన వలన
సవితృకుమారుతో - సఖ్యంబుఁ జేసి
దివిజేంద్రుసుతుని సా - ధించి కిష్కింధ
నినసూతి కర్పించి - యెల్ల వానరులు 11680
జనకజ వెదకి తా - సామీరి వలన
నున్నచో టెఱిఁగి ప - యోధి బంధించి
యన్నిశాచర నాథు - ననిఁ దెగటార్చి
సీతతో మఱలి వ - చ్చిన నీతెఱంగు
చేతో విలోకన - స్థితి నెఱింగితిని.