పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/549

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

482

శ్రీ రా మా య ణ ము

గాసిలి పెన్నిధిఁ - గనుఁ గొన్న యట్లు
చంద్రుని మించిన - చక్కని రామ
చంద్రుని నెమ్మోము - సడిసన్నఁ జూచి
జిలుఁగుఁ బయ్యెద సన్న - చెఱఁగు నెమ్మోము
వెలిదమ్మిపై వైచి - వెక్కి యేడ్చుచును 10990
తలవాంచికొనియుండ - దయరాక చాల
చులకఁగాఁ గనుచు నిం - చుకయైన యోర్పు
మొగమాటయును మాని - మొగముపై నలుక
చిగురొత్త సీత కా - శ్రీరాముఁ డనియె.

-: శ్రీరాముఁడు రావణునింట యుండుటచే సీత నేలుకొననని యామె శీలమును శంకించుట :=-

"పౌరుష క్రియఁ బూని - పగఁదీర్పవలసి
వారిధిఁ గట్టించి - వచ్చితి నిటకుఁ
జేసిన ప్రతినలు - చెల్లించుకొంటి
నీసు చూపితి దాన - వేంద్రునిమీఁద
జలరాశి దాఁటి యి - చ్చటి లంక యెల్లఁ
గలయఁ గన్గొని యశో - క వనంబులోన 11000
నినుఁ జూచి కొన్ని పూ - నిక లాడినట్టి
హనుమంతుని ప్రతిజ్ఞ - లతనికిఁ దక్కె
నాతోడ వానర - నాయకుండాడి
యేతీరున వచించె - నే దీర్చె నట్ల
తమ యన్న గాదని - తనుఁ జేరుకోర్కి
సమకూర్చితిని విభీ - షణునిఁ జేపట్టి
కపుల పాటంతయుఁ - గడతేఱె నాకు