పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/550

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

483

యుద్ధకాండము

నపకీర్తి దలఁగె శౌ - ర్యము నుతికెక్కె
నాలిఁ గొంపోయిన - యతని సాధింపఁ
జాలఁడంచును మహీ - జను లాడునట్టి 11010
యాడికల్ మాని నీ - యపవాదమునకు
నోడి యింతియె కాని - యొకనిచేఁదగులు
నిన్నుఁ గ్రమ్మఱఁ గూడి - నెమ్మిఁ జేపట్టు
నెన్నికతోడ నే - నిటకు రాలేదు.
వగవ నేల ? " యటన్న - వసుమతీ తనయ
మిగుల శోకింప సౌ - మిత్రి మున్నైన
వారెల్ల వినఁగ న - వ్వామాక్షిఁ జాల
నీరసింపుచు రాముఁ - డిట్లని పలికె.
“ఏల యిచ్చటనిల్వ - నెందైన నీకు
మేలైన చోట కా - మిని ! వసియింపు 11020
మిన్ని పాటులు వడి - యేవచ్చు టెల్ల
నిన్నుఁ గైకొనుటకే - నీవేల తనకు
నెఱుఁగవే మనజాతి - నెవ్వారలైనఁ
బరులు పట్టుక పోవు - పడఁతి నేలుదురె ?
తోడితే రావణు - తొడలపై నుండి
కేడింప కతని కౌఁ - గిటిలోనఁ దవిలి
వానింట నిన్నాళ్లు - వసియించు నిన్ను
మానునె రాగాంధ - మతి రావణుండు
కామాతురుని చేతఁ - గాలాము గతిని
వామ! . నీపాటి చె - ల్వము గల్గునింతి 11030
యున్న వాఁడేటికి - సూరక యుండు
నిన్నుఁ జూడఁగరాదు - నిలువకు మిచట