పుట:Sri Ramayanamu Yuddakanda Katta Varadaraju 1953 616 P 2030020024696.pdf/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

233

యు ద్ధ కాం డ ము

మఱల బ్రాణములతో - మాటాడినపుడె
పరిహాస మియ్యని - పలుకు లేమిటికి 5220
నగ్గింప నేల బా - హాశక్తి దనదు
సిగ్గయ్యె నిన్ను మె - చ్చితి నోర్చినపుడె ”
అనవిని యాదాన - వాగ్రణి యలిగి
హనుమంతు హనువుపై - నర చేతవ్రేయ
నాకొట్టుచే భూమి - నవశుఁడై యతఁడు
మోకరించుకవ్రాలి - మూర్ఛిల్లుటయును


--: హనుమంతుఁడు రావణునితోఁబోరి మూర్చీల్లగా నీలుఁ డెదిరించుట :-

నీలుఁడెదిర్చి కం - టినికంటి ననుచు
సాలంబు వ్రేయ రా - క్షసనాయకుండు
శరముచేఁ దునిమిన - శైలంబు నీలుఁ
డురుశక్తిచేఁబూని - యొక్కండు నెదుర 5230
నంతలోఁ దెలివొంది - యాంజనేయుండు
పంతంబు విడువక - పంక్తి కంధరుని
కనుఁగొని "ఓయి ! రా - క్షసనాథ తనకు
ననిసేయ రాదు నీ - వన్యునితోడ
నెదిరించి పోరాడ - నెడనంచుఁ బలుక
నది మది నెంచక - యసుర నాయకుఁడు
నీలుఁడెత్తిన కొండ - నిమిష మాత్రమున
వాలంపుఁ గోలచే - వ్రయ్యలు చేసి
చూచి వానరులెల్ల - సోద్యంబు నందఁ
బూచిన కింశుక - భూరుహంబనఁగ 5240